Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Requisits formals

1. Amb caràcter general, els llibres registre han d'emportar-se:

 • Amb claredat i exactitud.

 • Per orde de dates.

 • Sense espais en blanc, interpolacions, raspadures ni ratllades. En el Llibre Registre de béns d'inversió es deixaran espais en blanc en previsió dels possibles càlculs i ajustaments de la prorrata definitiva.

 • Els errors o omissions han de salvar-se a continuació immediatament que s'advertisquen.

 • Les anotacions hauran de ser fetes expressant els valors en euros, havent d'efectuar-se la conversió quan la factura s'haguera expedit en una divisa diferent.

 • Les pàgines han d'estar numerades correlativament.

2. Malgrat el que s'ha esmentat anteriorment, els Llibres registre de l'Impost a través de la Sede electrònica, han d'emportar-se tenint en compte les especificacions normatives i tècniques desenvolupades en l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig.

El procediment establit per a realitzar este subministrament serà:

 • Mitjançant els servicis web basats en l'intercanvi de missatges en format XML.

  Cadascun d'estos missatges contindrà un número màxim de registres de facturació per envie. Este número màxim serà el que es definisca en la Sede electrònica de l'AEAT a Internet. (Actualment este número màxim de registres per cada envie és de 10.000, no obstant això, el nombre d'enviaments és il·limitat).

  Només es poden realitzar enviaments amb certificat electrònic, inclosos els certificats electrònics de segelle.

 • Mitjançant la utilització del formulari web. Es permetrà el subministrament dels registres de facturació de forma individual. Els enviaments es poden realitzar amb certificat electrònic, i si escau amb cl@ve (persona física titular del llibre o apoderada).