Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Requisits formals

1.Amb caràcter general, els llibres registre s'han de portar:

 • Amb claredat i exactitud.

 • Per ordre de dates.

 • Sense espais en blanc, interpolacions, raspadures ni guixades.Al Llibre Registre de béns d'inversió es deixaran espais en blanc en previsió dels possibles càlculs i ajustaments de la prorrata definitiva.

 • Els errors o omissions s'han de salvar a continuació immediatament que s'advertisquen.

 • Les anotacions hauran de ser fetes expressant els valors en euros, havent d'efectuar-se la conversió quan la factura s'haguera expedit en una divisa diferent.

 • Les pàgines han d'estar numerades correlativament.

2.Malgrat l'anterior, els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, s'han de portar atenent les especificacions normatives i tècniques desenvolupades en l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig.

El procediment establit per a realitzar l'esmentat subministrament serà:

 • Mitjançant els serveis web basats en l'intercanvi de missatges en format XML.

  Cada un d'estos missatges contindrà un nombre màxim de registres de facturació per enviament.Este número màxim serà el que es definisca a la Seu electrònica de la AEAT a Internet.(Actualment este nombre màxim de registres per cada enviament és de 10.000, no obstant això, el nombre d'enviaments és il·limitat).

  Només es poden realitzar enviaments amb certificat electrònic, inclosos els certificats electrònics de segell.

 • Mitjançant la utilització del formulari web. Es permetrà el subministrament dels registres de facturació de forma individual.Els enviaments es poden realitzar amb certificat electrònic, i en el seu cas amb cl@ve (persona física titular del llibre o apoderada).