Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Entrega de béns

1. Regla general

S'entén per entrega de béns la transmissió del poder de disposició sobre béns corporals, és a dir, la transmissió del poder de disposar dels béns amb les facultats atribuïdes al seu propietari.

Tenen la condició de béns corporals, a estos efectes, el gas, la calor, el fred, l'energia elèctrica i altres modalitats d'energia.

2. Regles específiques

Es consideren entregues de béns, independentment del fet que es produïsca o no la transmissió del poder de disposició sobre els mateixos:

 1. Les execucions d'obra de construcció o rehabilitació d'una edificació quan qui execute l'obra aporte materials cost del qual supere el 40 per cent de la base imposable de l'IVA corresponent a l'operació. En este punt, cal tindre en compte que els conceptes d'“edificació ”i de “rehabilitació” tenen un contingut específic a l'efecte de l'IVA definit en la pròpia Llei de l'impost.

 2. Les aportacions no dineràries d'elements del patrimoni empresarial o professional i les adjudicacions d'esta naturalesa en cas de liquidació o dissolució de qualsevol mena d'entitats.

  En particular, es considera entrega de béns l'adjudicació a favor dels comuners de terrenys o edificacions promoguts per la comunitat de béns, en proporció a la seua quota de participació.

  Exemple:

  L'aportació a una comunitat de béns d'un solar si este formava part d'un patrimoni empresarial.

  Si una comunitat de béns constituïda per dos comuners promou la construcció d'un immoble, finalitzada la mateixa, s'adjudica a cada comuner el 50% de l'edificació, esta adjudicació té la consideració de primera entrega de béns.

 3. Les transmissions de béns en virtut d'una norma o resolució administrativa o jurisdiccional, inclosa l'expropiació forçosa.

  Exemple:

  Dins d'este tipus de transmissions es poden citar, entre altres:

  • Les vendes de béns en subhasta administrativa o judicial que formen part de l'actiu empresarial. El venedor serà l'empresari embargat i el comprador l'adjudicatari.

  • Les entregues realitzades per empresaris o professionals de béns afectes a les seues activitats, a favor d'un ens públic que els adquirix per expropiació forçosa, independentment del caràcter de la contraprestació, dinerària o en especie.

 4. Les cessions de béns sense que es produïsca la transmissió de la propietat seran entregues quan tinguen lloc en virtut de contractes de venda amb pacte de reserva de domini o condició suspensiva o contractes d'arrendament venda. S'assimilen a entregues de béns els arrendaments amb opció de compra des que l'arrendatari es compromet a exercitar l'opció i els arrendaments de béns amb clàusula de transferència de la propietat vinculant per a ambdues parts.

  Important:

  Segons el que és anterior, els arrendaments financers tenen la consideració de prestació de servicis fins que l'arrendatari exercite o es comprometa a exercitar l'opció de compra, moment en què passen a tindre la consideració d'entrega de béns.

 5. Les transmissions de béns entre comitent i comissionista que actue en nom propi, efectuades en virtut de contractes de comissió de venda o de comissió de compra.

  Un comissionista que mitjance en una entrega de béns pot actuar en nom propi o aliè. Si actua en nom propi es produïxen dos entregues, una del proveïdor al comissionista i una altra del comissionista al comitent si es tracta d'una comissió de compra o, si es tracta d'una comissió de venda, hi haurà una entrega del comitent al comissionista i una altra d'este al clienta.

  Si actua en nom aliè l'operació entre comitent i comissionista és una prestació de servicis i l'operació entre el comitent i el tercer (comprador o venedor segons el cas) és una entrega de béns.

  Comissió de compraComissió de venda
  Comissió en nom propi
  • Relació proveïdor-comissionista:
   entrega de béns

  • Relació comissionista-comitent:
   entrega de béns

  • Relació comitent-comissionista:
   entrega de béns

  • Relació comissionista-client:
   entrega de béns

  Comissió en nom aliè
  • Relació proveïdor-comitent:
   entrega de béns

  • Relació comissionista-comitent:
   prestació de servicis

  • Relació comitent-client:
   entrega de béns

  • Relació comissionista-comitent:
   prestació de servicis

 6. El subministrament de productes informàtics normalitzats efectuats en qualsevol suport material, considerant-se aquells que no necessiten modificació substancial alguna per a ser utilitzats per qualsevol usuari.

 7. Les transmissions de valors de la qual possessió assegure, de fet o de dret, l'atribució de la propietat, l'ús o gaudi d'un immoble o d'una part del mateix.

3. Vendes a distancia

Des de l'1 de juliol de 2021, dins de les entregues de béns es definixen dos noves categories:

 1. Vendes a distancia intracomunitàries de béns:

  Les entregues de béns expedits o transportats pel venedor, directament o indirectament, o pel seu compte, a partir d'un Estat membre diferent del d'arribada de l'expedició o del transporte amb destinació al clienta, quan es complisquen les següents condicions:

  1. Que els destinataris siguen les persones adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estiguen subjectes a l'impost en virtut del que disposa l'article 14 d'esta Llei, o bé qualsevol altra persona que no tinga la condició d'empresari o professional.

  2. Que els béns objecte d'estes entregues siguen diferents de mitjans de transport nous o béns objecte d'instal·lació o muntatge.

 2. Vendes a distancia de béns importats de països o territoris tercers:

  Les entregues de béns expedits o transportats pel venedor, directament o indirectament, o pel seu compte, a partir d'un país o territori tercer amb destinació a un clienta situat en un Estat membre, quan es complisquen les següents condicions:

  1. Que els destinataris siguen les persones adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estiguen subjectes a l'impost en virtut del que disposa l'article 14 d'esta Llei, o bé qualsevol altra persona que no tinga la condició d'empresari o professional actuant com a tal.

  2. Que els béns objecte d'estes entregues siguen diferents de mitjans de transport nous o béns objecte d'instal·lació o muntatge.

Vendes a distancia amb intervenció d'una interfície electrònica

Amb l'objectiu de garantir l'efectiva recaptació de l'IVA i al mateix temps reduir les carregues administratives, des de l'1 de juliol de 2021, els qui faciliten determinades vendes a distancia a través d'una interfície electrònica es convertixen en subjectes passius:

Quan un empresari o professional facilite a través d'una interfície electrònica de la que siga titular les següents operacions:

 1. La venda a distancia de béns importats valor intrínsec del qual no excedisca 150 euros, o

 2. L'entrega de béns a l'interior de la Comunitat per part d'un empresari o professional no establit en la Comunitat a una persona que no tinga la condició d'empresari o professional actuant com a tal, es considerarà que este empresari o professional titular de la interfície electrònica ha rebut i lliurat ell mateix els béns.

És a dir, les operacions anteriors es “dividixen” en dos entregues:

 1. Una entrega del proveïdor a la interfície electrònica.

 2. Una entrega de la interfície al clienta o consumidor final.

En el cas de la lletra b) l'entrega del proveïdor a la interfície estarà exempta i no limitarà el de dret a la deducció.

En ambdós casos, el transporte dels béns es vincularà a l'entrega efectuada per la interfície al clienta o consumidor final.