Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Operacions assimilades als lliuraments de béns

Tindran el mateix tractament que els lliuraments de béns a títol onerós, encara que no hi haja contraprestació, les següents operacions:

 1. L'autoconsum de béns.

  L'autoconsum de béns es produïx en els següents casos:

  1. Quan es transferixen béns del patrimoni empresarial o professional al personal o es destinen al consum particular del subjecte passiu.

  2. Quan es produïx la transmissió del poder de disposició sense contraprestació sobre béns corporals que integren el patrimoni empresarial o professional.

   Exemple:

   Açò es produïx, entre altres casos, quan un empresari regala als seus clients determinats productes per ell fabricats.

  3. Quan els béns utilitzats en un sector d'activitat s'afecten a un altre sector diferenciat d'activitat del mateix subjecte passiu.

   Existiran sectors diferenciats de l'activitat empresarial o professional en els següents supòsits:

   1. Quan es donen els següents requisits simultàniament:

    • Que les activitats realitzades tinguen assignats grups diferents en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (aprovada pel Reial Decret 475/2007, de 13 d'abril).Els grups de l'esmentada classificació estan identificats pels tres primers dígits.

    • Que els percentatges de deducció diferisquen més de 50 punts percentuals en ambdues activitats, sempre que cap d'elles no siga accessòria de cap altra.

     S'entén per activitat accessòria aquella el volum d'operacions del qual l'any precedent no siga superior al 15 per cent del de la principal i sempre que contribuïsca a la realització d'esta.Les activitats accessòries seguixen el règim de la principal i s'inclouen al mateix sector que esta.

     En virtut d'este apartat poden existir dos sectors diferenciats:

     • L'activitat principal (la de més volum d'operacions l'any precedent) juntament amb les seues activitats accessòries i les activitats diferents amb percentatges de deducció que no diferixen en més de 50 punts percentuals del de la principal.

     • Les activitats diferents de la principal els percentatges de deducció del qual diferixen en més de 50 punts percentuals del d'esta.

   2. Les activitats acollides als règims especials simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca, de les operacions amb or d'inversió o del recàrrec d'equivalència.

   3. Les operacions d'arrendament financer.

   4. Les operacions de cessió de crèdits i préstecs, a excepció de les realitzades en el marc d'un contracte de facturatge.En tot cas, constituïxen cada una d'elles, sectors diferenciats.

    No es produïx autoconsum:

    • Quan per modificació en la normativa vigent una activitat econòmica passe obligatòriament a formar part d'un sector diferenciat diferent.Així ocorre, per exemple, en el cas de modificació de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques.

    • Quan el règim de tributació aplicable a una activitat econòmica canvia del règim general al règim especial simplificat, al de l'agricultura, ramaderia i pesca, al de recàrrec d'equivalència o al de les operacions amb or d'inversió, o viceversa, fins i tot per l'exercici d'un dret d'opció.Així ocorre, per exemple, quan un empresari que va renunciar a l'aplicació del règim simplificat o del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA i que venia tributant en el règim general de l'Impost, revoca l'esmentada renúncia i passa a tributar en el règim especial corresponent.

     El disposat en les dues guions anteriors s'ha d'entendre, en el seu cas, sense perjudici:

     1. De les regularitzacions de deduccions previstes als articles 101, 105, 106, 107, 109,110, 112 i 113 de la Llei del IVA.

      Exemple:

      Un agricultor tributa l'any “n-1” pel règim general de l'impost en haver renunciat, en el seu moment, al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.L'esmentat any deduïx 10.000 euros de IVA suportat per la compra d'un tractor.Si amb efectes per a l'any “n” revoca la renúncia i passa a tributar en el règim especial citat, haurà de practicar, en l'esmentat any i els successius fins que concloga el període de regularització (i sempre que continue tributant en el règim especial) la regularització de la deducció efectuada.

      Regularització:(10.000 euros - 0 euros) ÷ 5 = 2.000 euros (quantitat a ingressar)

     2. De l'aplicació del previst en l'apartat dos de l'article 99 de la Llei del IVA en relació amb la rectificació de deduccions practicades inicialment segons la destinació previsible dels béns i serveis adquirits, quan la destinació real dels mateixos resulte diferent del previst, en el cas de quotes suportades o satisfetes per l'adquisició o importació de béns o serveis diferents dels béns d'inversió que no hagueren sigut utilitzats en cap de mesurada en el desenvolupament de l'activitat empresarial o professional anteriorment al moment en què l'activitat econòmica a la qual estaven previsiblement destinats en el moment que es van suportar les quotes passi a formar part d'un sector diferenciat diferent d'aquell en el qual venia estant integrada anteriorment.

      Exemple:

      Un agricultor que tributa l'any “n-1” pel règim general de l'impost en haver renunciat al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca deduïx 100 euros de IVA suportat per l'adquisició de fertilitzants que utilitzarà l'any “n”. Si l'esmentat any “n” passa a tributar pel règim especial, revocant la renúncia, ha de rectificar la deducció practicada, ingressant els 100 euros.

     3. Del previst als articles 134 bis i 155 de la Llei del  IVA  en relació amb els supòsits de començament o cessament en l'aplicació dels règims especials de l'agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d'equivalència.

      Exemple:

      Un empresari que passa a tributar l'any “n” pel règim especial del recàrrec d'equivalència havent tributat l'any “n-1” pel règim general de l'impost, ha d'ingressar el resultat d'aplicar els tipus de IVA i de recàrrec d'equivalència al valor d'adquisició de les existències inventariades, IVA exclòs.De la mateixa manera, però en sentit contrari, un empresari que passa a tributar l'any "n+1" pel règim general havent tributat l'any "n" pel règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, tindrà dret a la deducció del IVA corresponent al valor de les existències inventariades.

  4. Quan existències de l'empresa passen a utilitzar-se com béns d'inversió de la mateixa.

   No es produïx autoconsum si al subjecte passiu se li haguera atribuït el dret a deduir íntegrament el IVA suportat en cas d'haver adquirit tercers béns d'idèntica naturalesa.

   No s'entendrà atribuït este dret si durant el període de regularització de deduccions els béns es destinen a finalitats que limiten o excloguen el dret a deduir, s'utilitzen en operacions que no generen el dret a deducció, o si resulta aplicable la regla de prorrata general o es realitza un lliurament exempt de l'impost que no genera el dret a deducció.

   Exemple:

   Una promotora immobiliària amb un percentatge del IVA suportat deduïble inferior al 100 per 100 que construïx un immoble per a la seua venda (existències) que és afectat com a oficina (bé d'inversió) a l'empresa.

 2. Les transferències de béns realitzades per un empresari a un altre Estat membre de la Unió Europea per a afectar-los a les necessitats de la seua empresa en el mateix.

  No existix operació assimilada al lliurament de béns quan s'utilitzen els béns en determinades operacions:així, la realització de lliuraments de béns que es consideren efectuades en l'Estat membre d'arribada o la utilització temporal dels esmentats béns en l'Estat membre d'arribada, la realització de prestacions de serveis per al subjecte passiu establit a Espanya o els lliuraments de gas, electricitat, calor o fred a través del sistema de distribució de gas natural o d'electricitat o de xarxes de calor o refrigeració.

  No tindran esta consideració les transferències realitzades en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna en els termes previstos a l'article 9 bis de la Llei del IVA.El règim aplicable a estes transferències s'analitza detalladament en un apartat específic d'eixe capítol.