Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Exempcions relatives a activitats educatives

Estan exemptes dins d'este tipus d'activitats les següents:

 • L'educació de la infantesa i de la joventut, la guarda i custòdia de xiquets, inclosa l'atenció a xiquets en els centres docents en temps interlectiu durant el menjador escolar o en aules en servei de guarderia fora de l'horari escolar, l'ensenyament escolar, universitària i de postgraduats, l'ensenyament d'idiomes i la formació i reciclatge professional, realitzades per Entidades de dret públic o entitats privades autoritzades per a l'exercici de les esmentades activitats.

  L'exempció s'estendrà a les prestacions de serveis i lliuraments de béns directament relacionats amb els serveis enumerats en el paràgraf anterior, efectuats amb mitjans propis o aliens per les mateixes empreses docents o educatives que presten els esmentats serveis.

  Estaran subjectes i no exemptes les vendes denominades “cursos d'ensenyament a distància” a què l'operació estiga integrada, amb caràcter principal, per un lliurament de béns (llibres, fascicles, vídeos, etc.)que acompanya, amb caràcter accessori, l'obligació que assumix l'empresa editora d'atendre les consultes dels adquirents del curs.

  No es comprenen en esta exempció determinats serveis, com els relatius a la pràctica de l'esport deixats per empreses diferents dels centres docents (tret d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes), els d'allotjament i alimentació deixats per escoles majors o menors i residències d'estudiants, els relatius a permisos de conducció de vehicles terrestres de les classes A, B i C i els referents als títols, llicències o permisos necessaris per a la conducció de vaixells o aeronaus esportives o d'esbarjo.Tampoc no es comprenen en l'exempció els lliuraments de béns efectuats a títol onerós.

  Els serveis de menjador escolar estan exempts quan siguen deixats directament pels centres docents o educatius als seus alumnes, no fent extensiva esta exempció a altres casos, com poden ser les empreses de càtering escolar.(Consulta de la DGT V0231-16).

  D'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, els serveis educatius referits a l'article 20.Uno.9º estan exempts de l'impost amb independència que compten o no amb autorització administrativa, i en aquest sentit s'ha pronunciat la Direcció General de Tributs en la seua consulta vinculant de 16-2-06.

 • Les classes a títol personal prestades per persones físiques sobre matèries incloses en els plans d'estudis del sistema educatiu.

  No tindran la consideració de classes prestades a títol personal aquelles per a la realització del qual siga necessari donar-se d'alta en les tarifes d'activitats empresarials o artístiques de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

  Si el subjecte passiu realitza directament i personalment l'activitat es considerarà professional.Si tal activitat s'exercix en una organització (acadèmia, centre d'estudis, etc.)es considerarà una activitat empresarial.