Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Altres exempcions

Estan exemptes les següents operacions:

  • Les prestacions de serveis i els lliuraments de béns accessoris a elles, que constituïsquen el servei postal universal sempre que siguen realitzades per l'operador o operadors que es comprometen a deixar tot o part del mateix.Esta exempció no s'aplicarà als serveis les condicions de prestació del qual es negocien individualment (veure consulta DGT V0643-10).Estan subjectes i no exempts, tanmateix, els serveis locals, tant si els presten empreses privades com si ho fa Correos.

  • Els serveis deixats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autònomes, incloses les Agrupacions d'Interés Econòmic, constituïdes exclusivament per persones que exercisquen essencialment una activitat exempta o no subjecta quan es presenten determinades condicions.Queden exclosos de l'esmentada exempció els serveis deixats per les esmentades entitats als membres que exercisquen les activitats exemptes a què es referixen els números 16é, 17é, 18é, 19é, 20é, 22é, 23é, 26é i 28é de l'article 20.Uno de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

  • Els lliuraments de béns i prestacions de serveis que, per al compliment de les seues finalitats específiques, realitze la Seguretat Social.

  • Els lliuraments de segells de Correus i efectes timbrats de curs legal a Espanya per import no superior al seu valor facial.

  • Les loteries, apostes i jocs organitzats per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat i l'Organització Nacional de Cecs Espanyols i pels organismes corresponents de les Comunitats Autònomes, així com les activitats que constituïsquen els fets imposables dels tributs sobre el joc i combinacions aleatòries.