Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Límit conjunt per a les vendes intracomunitàries a distància i els serveis deixats per via electrònica, de telecomunicacions, radiodifusió i televisió (art. 73 LIVA)

Les vendes intracomunitàries a distància i les prestacions de serveis de telecomunicacions, radiodifusió, televisió i via electrònica, que tinguen per destinataris a consumidors finals i s'efectuen, per empresaris o professionals establits en únic Estat membre s'entendran realitzats en l'Estat membre on estiga establit el proveïdor quan el valor de les esmentades prestacions i vendes no excedisca, IVA exclòs, de 10.000 euros en l'any natural precedent, ni s'haja superat eixa xifra durant l'any natural en curs.

No obstant això, els empresari o professionals podran optar per la tributació en destinació d'estes operacions, encara quan en l'any natural anterior no s'haguera superat el límit de 10.000 euros.

L'opció s'exercitarà davant de l'Estat membre d'inici de l'expedició o transport dels béns amb destinació al client, o en el que estiguen establits els proveïdors tractant-se de les prestacions de serveis i comprendrà, com a mínim, dos anys naturals.

Per a l'aplicació del límit de 10.000 euros, l'import de la contraprestació de les operacions no podrà fraccionar-se.

Per a calcular este límit de 10.000 euros, no es tindran en compte les vendes intracomunitàries a distància de béns objecte d'impostos especials efectuades per a les persones o entitats a què es referix l'article 14 de la LIVA.