Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Regla general

Les prestacions de serveis tributaran pel IVA espanyol d'acord amb els següents criteris:

 1. Quan el destinatari siga un empresari o professional i arrele al territori d'aplicació de l'Impost la seu de la seua activitat econòmica, o tinga al mateix un establiment permanent o el lloc del seu domicili o residència habitual, sempre que es tracte de serveis que tinguen per destinataris a l'esmentada seu, establiment permanent, domicili o residència habitual, amb independència d'on es trobe establit el prestador dels serveis i del lloc des del qual els preste.

 2. Quan el destinatari no siga un empresari o professional sempre que els serveis es presten per un empresari o professional i la seu de la seua activitat econòmica o establiment permanent des del que els preste o el lloc del seu domicili o residència habitual, es trobe al territori d'aplicació de l'Impost.

Per excepció, no tributen pel IVA espanyol els serveis que s'enumeren a continuació, quan el destinatari dels mateixos siga un particular i estiga establit o tinga el seu domicili o residència habitual fora de la Comunitat, tret que estiga establit o tinga el seu domicili o residència habitual a les Canàries, Ceuta o Melilla:

 1. Les cessions i concessions de drets d'autor, patents, llicències, marques de fàbrica o comercials i els altres drets de propietat intel·lectual o industrial, així com qualssevol altres drets similars.

 2. La cessió o concessió de fons de comerç, d'exclusives de compra o venda o del dret a exercir una activitat professional.

 3. Els de publicitat.

 4. Els d'assessorament, auditoria, enginyeria, gabinet d'estudis, advocacia, consultors, experts comptables o fiscals i altres de similars, a excepció dels compresos en el número 1r de l'apartat Uno de l'article 70 d'esta Llei.

 5. Els de tractament de dades i el subministrament d'informacions, inclosos els procediments i experiències de caràcter comercial.

 6. Els de traducció, correcció o composició de textos, així com els deixats per intèrprets.

 7. Els d'assegurança, reassegurança i capitalització, així com els serveis financers, citats respectivament per l'article 20, apartat Uno, números 16é i 18é, d'esta Llei, inclosos els que no estiguen exempts, a excepció del lloguer de caixes de seguretat.

 8. Els de cessió de personal.

 9. El doblatge de pel·lícules.

 10. Els arrendaments de béns mobles corporals, a excepció dels quals tinguen per objecte qualsevol mitjà de transport i els contenidors.

 11. La provisió d'accés a les xarxes de gas natural, situades al territori de la Comunitat o a qualsevol xarxa connectada a les esmentades xarxes, a la xarxa d'electricitat i de calefacció o de refrigeració, i el transport o distribució a través de les esmentades xarxes, així com la prestació d'altres serveis directament relacionats amb qualssevol dels serveis compresos en esta lletra.

 12. Les obligacions de no prestar, totalment o parcialment, qualsevol dels serveis enunciats en este número.

Seu de l'activitat econòmica:

Estarà situada al territori on l'empresari o professional centralitze la gestió i l'exercici habitual de la seua activitat.

A efectes de determinar el lloc de realització de les prestacions de serveis, la seu de la seua activitat econòmica serà el lloc en el qual s'exercixen les funcions d'administració central de l'empresa.Per a determinar-ho es tindran en compte el lloc en el qual es prenguen les decisions fonamentals relacionades amb la gestió general de l'empresa, el domicili social i el lloc en el qual es reunisca la direcció.Quan estos criteris no permeten determinar amb certesa el lloc en el qual arrela la seu de l'activitat econòmica, el criteri que prevaldrà és el lloc en el qual es prenguen les decisions fonamentals relacionades amb la gestió general de l'empresa.

Una simple adreça postal no podrà considerar-se seu de l'activitat econòmica.

Establiment permanent:

Es considera establiment permanent qualsevol lloc fix de negocis on els empresaris o professionals realitzen activitats econòmiques.En particular es consideraran com tals la seu de direcció, sucursals, oficines, mines, pedreres, determinades obres de construcció, instal·lació o muntatge, explotacions agràries, forestals o pecuàries, béns immobles explotats en arrendament o per un altre títol, etc.

A efectes de determinar el lloc de realització de les prestacions de serveis, s'entendrà per establiment permanent qualsevol establiment, diferent de la seu de l'activitat econòmica que es caracteritze per un grau suficient de permanència i una estructura adequada en termes de mitjans humans i tècnics que li permeten rebre i utilitzar els serveis que li siguen prestats per a les necessitats pròpies de l'esmentat establiment o que li permeten prestar els serveis que subministre.

El fet de disposar d'un NIF-IVA no serà suficient quan tal per a considerar que un subjecte passiu té un establiment permanent en l'Estat que haja atribuït dit NIF.