Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Deduccions

El règim de deducció es regirà pel previst en la Llei del IVA per a este règim especial.

Amb caràcter general, les quotes suportades no són deduïbles en la mesura que els béns o serveis s'utilitzen en els lliuraments d'or d'inversió exempts de l'impost.

Excepcionalment, caldrà tindre en compte el següent:

  1. La realització dels lliuraments d'or d'inversió exempts, per empresaris o professionals, que hagen produït directament eixe or o l'hagen obtingut mitjançant transformació, genera el dret a deduir les quotes suportades o satisfetes per l'adquisició o importació de béns o serveis vinculats amb l'esmentada producció o transformació.

  2. La realització de lliuraments d'or d'inversió exempts per altres empresaris diferents dels contemplats en la lletra a) anterior genera el dret a deduir:

    1. Les quotes suportades per l'adquisició interna o intracomunitària d'eixe or quan el proveïdor del mateix haguera renunciat a l'exempció.

    2. Les quotes suportades o satisfetes per l'adquisició o importació d'eixe or, quan en el moment de la seua adquisició o importació no reunia els requisits per a ser considerat or d'inversió, havent sigut transformat en or d'inversió per qui efectua el lliurament exempt o pel seu compte.

    3. Les quotes suportades pels servicis de canvi de forma, pes o llei d'eixe or.