Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Determinació de l'import a ingressar o per retornar

El resultat de la liquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit en el règim simplificat es determina al terme de cada exercici.No obstant això, l'empresari o professional realitzarà un ingrés a compte amb periodicitat trimestral.

Amb caràcter general, la liquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit per la realització de cada activitat acollida al règim simplificat resultarà de la diferència entre «quotes meritades per operacions corrents» i «quotes suportades per operacions corrents», relatives a l'esmentada activitat, amb un import mínim de quota a ingressar que serà el determinat per a cada activitat per l'Ordre d'aprovació dels índexs i mòduls per a eixe exercici.

 

  1. Quotes meritades per operacions corrents
  2. Quotes suportades per operacions corrents
  3. Quota derivada del règim simplificat
  4. Quotes trimestrals
  5. Resultat del règim simplificat
  6. Esquema de liquidació