Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Quotes trimestrals

Els empresaris o professionals acollits al règim simplificat han de presentar quatre autoliquidacions d'acord amb el model determinat pel titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Durant els vint primers dies dels mesos d'abril, juliol i octubre, efectuarà autoliquidacions ordinàries (model 303) en les que realitzarà l'ingrés a compte d'una part de la quota derivada del règim simplificat, corresponents al primer, segon i tercer trimestre, respectivament.

L'autoliquidació final (model 303) en la que es determina la quota derivada del règim simplificat de l'exercici es presenta durant els trenta primers dies del mes de gener de l'any posterior.

L'ingrés a compte resultarà d'aplicar un percentatge assenyalat en l'Ordre d'aprovació dels mòduls del règim simplificat, a la quota meritada per operacions corrents.

Els empresaris que realitzen activitats acollides al règim simplificat diferents de les de les agrícoles, ramaderes i forestals podran reduir en un 20 per cent els percentatges per al càlcul de l'ingrés a compte corresponent a la primera quota trimestral de l'exercici 2021, establits en el número 3 de les Instruccions per a l'aplicació dels índexs i mòduls a l'IVA de l'Annex II de l'Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre.

Esta reducció serà del 35 per cent per a les activitats de comerç al detall, hostaleria i transporte classificades en els següents epígrafs de IAE : 653.2, 653.4 i 5, 654.2, 654.5, 654.6, 659.3, 663.1, 671.4, 671.5, 672.1, 2 i 3, 673.1, 673.2, 675, 676, 681, 682, 683 i 721.1 i 3.

Per al càlcul de l'ingrés corresponent a cadascun dels tres primers trimestres, es prendran els mòduls i índexs correctors referits al dia 1 de gener de cada any. Si no pogueren determinar-se en aquella data es prendran els de l'any anterior o els existents a la data de l'inici de l'activitat, si és posterior a l'1 de gener.

Els empresaris o professionals que realitzen activitats en règim simplificat presentaran el model 303 independentment del fet que realitzen simultàniament unes altres activitats en Règim general.