Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Les autoliquidacions del IVA

Cada subjecte passiu presentarà un únic model de declaració per període de liquidació, amb independència del tipus d'activitat realitzada a efectes del IVA.La presentació de l'autoliquidació es realitzarà fins i tot en els períodes en què no existisquen quotes meritades ni es practique deducció de quotes suportades o satisfetes, tret de quan es tracte de declaracions no periòdiques que només es presentaran quan es realitze el fet que motiva la seua presentació.

Els subjectes passius han de presentar una autoliquidació única en cada període de liquidació, tret de:

  • En els casos en els quals l'Administració tributària autoritze la presentació conjunta, en una sola declaració, de les autoliquidacions corresponents a diversos subjectes passius.

  • En el cas que el subjecte passiu haja sigut declarat en concurs, en el cas del qual, s'hauran de presentar dues declaracions-liquidacions pel període de liquidació trimestral o mensual en què s'haja declarat el concurs, una de referida als fets imposables anteriors a l'esmentada declaració i una altra de referida als posteriors.