Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Formes de presentació

ModelA ingressarPer retornarA compensar o sense activitat
303 La presentació serà amb caràcter general per via electrònica.
No obstant això, quan els subjectes passius no obligats a la utilització del certificat electrònic, presenten el model 303 en format imprés generat mitjançant la utilització del servei d'impressió ubicat a la Seu electrònica, la predeclaració es presentarà:
En qualsevol entitat de depòsit situada en territori espanyol que actue com a col·laboradora en la gestió recaptatòria. En l'entitat de depòsit situada en territori espanyol que actue com a col·laboradora en la gestió recaptatòria on es desitge rebre la devolució o en la Delegació o Administració de la AEAT corresponent al domicili fiscal del declarant. Per correu certificat o entrega personal en la Delegació o Administració de la AEAT corresponent al domicili fiscal del declarant.
322, 353, 369, 308, 341 S'establix la presentació obligatòria per via electrònica per als esmentats models
309 La presentació serà amb caràcter general per via electrònica.
No obstant això, quan els subjectes passius presenten el model 309 en format imprés generat mitjançant la utilització del servei d'impressió ubicat a la Seu electrònica la predeclaració es presentarà:
En qualsevol entitat de depòsit situada en territori espanyol que actue com a col·laboradora en la gestió recaptatòria. --- ---
390 Electrònicament per internet