Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Requisits

 1. Poden sol·licitar la devolució del IVA que hagen satisfet o que els haja sigut repercutit al territori peninsular espanyol o Illes Balears, aquells empresaris o professionals que complisquen els següents requisits:

  1. Ser subjecte passiu del IVA o tribut anàleg al seu país de residència, el que s'haurà d'acreditar en la forma assenyalada en l'apartat relatiu al «Procediment per a sol·licitar la devolució».

  2. Estar establit en la Comunitat, les Canàries, Ceuta o Melilla o en un altre territori tercer.En cas d'empresaris o professionals establits en un territori tercer diferent de les Canàries, Ceuta o Melilla, haurà d'estar reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establits al territori d'aplicació de l'impost per resolució del Directora General de Tributs del Ministeri d'Hisenda.

   No obstant això, no serà necessària esta reciprocitat per a obtindre la devolució de les quotes de l'impost suportades respecte de les importacions de béns i les adquisicions de béns i serveis relatives a:

   • el subministrament de plantilles, motles i equips adquirits o importats al territori d'aplicació de l'impost pel no establit per a la seua posada a disposició a un empresari establit en el mateix per a ser utilitzat en la fabricació de béns que al terme de la seua fabricació siga expedida o transportada fora de la Comunitat amb destinació a l'empresari no establit.

   • els serveis d'accés, hostaleria, restauració i transport, vinculats amb l'assistència en fires, congressos i exposicions de caràcter comercial o professional que se celebren al territori d'aplicació de l'impost.

    Tampoc no s'exigirà l'esmentada reciprocitat en el cas dels empresaris o professionals no establits en la Comunitat que s'acullen als règims especials aplicables als subjectes passius que presten serveis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius, que efectuen vendes a distància de béns i certs lliuraments interiors de béns.

  3. No tindre en territori peninsular espanyol o Illes Balears un establiment permanent o, si fora titular d'un, no haver realitzat des de l'esmentat establiment lliuraments de béns ni prestacions de serveis.

  4. Que durant el període a què es referix la sol·licitud no hagen realitzat al territori d'aplicació operacions subjectes al mateix diferents de:

   • Els lliuraments de béns i prestacions de serveis en les quals els subjectes passius de l'impost siguen els destinataris de les mateixes per inversió.

   • Els serveis de transport i els seus serveis accessoris, exempts de l'impost en virtut del disposat als articles, 21, 23, 24 i 64 de la Llei del IVA .

  5. Que, durant el període a què es referix la sol·licitud, els interessats no hagen sigut subjectes passius del IVA espanyol per aplicació del mecanisme d'“inversió del subjecte passiu” regulat a l'article 84.Uno.2º i 4t de la Llei del IVA.

 2. Les persones establides en un territori tercer no comunitari hauran de nomenar prèviament un representant resident en el territori al càrrec del qual estarà el compliment de les obligacions formals o de procediment, el qual respondrà solidàriament en els casos de devolució improcedent.

  No obstant això, els empresaris o professionals no establits en la Comunitat que s'acullen als règims especials aplicables als subjectes passius que deixen serveis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius, que efectuen vendes a distància de béns i certs lliuraments interiors de béns, no estaran obligats a nomenar representant davant de l'Administració Tributària.

  Esta obligació tampoc no serà exigible en el cas d'empresaris o professionals establits a les Canàries, Ceuta o Melilla, ni quan es tracte d'empresaris establits en la Comunitat Europea.

 3. Tractant-se d'empresaris o professionals establits en la Comunitat, tindran dret a sol·licitar la devolució en la mesura que els béns o serveis per l'adquisició del qual o importació s'ha suportat l'impost, s'utilitzen en la realització d'operacions que els generen el dret a deduir el IVA suportat, tant en aplicació del disposat en la normativa vigent de l'Estat on estan establits, com del disposat en la Llei del IVA.

  Per a determinar l'import per retornar s'apliquen les regles de la prorrata especial.Estes regles s'apliquen també als empresaris o professionals establits a les Canàries, Ceuta i Melilla.

 4. No seran objecte de devolució:

  1. Les quotes que s'hagueren repercutit i suportat indegudament en el cas de lliuraments intracomunitaris i lliuraments amb destinació a l'exportació, exempts de l'impost en ambdós casos.

  2. Les quotes excloses del dret a la deducció, segons l'establit als articles 95 i 96 de la Llei del IVA.