Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

B) Concepte d'empresari o professional

L'entrega de béns o prestació de servicis ha de ser realitzada per un empresari o professional perquè estiga subjecta a l'IVA.

Els empresaris i professionals es definixen d'una forma específica a l'IVA. Així, tenen esta consideració:

 • Els qui realitzen activitats empresarials o professionals, fora que les efectuen exclusivament a títol gratuït.

 • Les societats mercantils, llevat que hi haja una prova en contra.

 • Els qui exploten un bé corporal o incorporal a fi d'obtindre ingressos continuats en el temps. En particular, els arrendadors de béns.

 • Els qui urbanitzen terrenys, promoguen, construïsquen o rehabiliten edificacions destinades a la seua venda, adjudicació o cessió, encara que siga ocasionalment.

 • Els particulars que realitzen a títol ocasional l'entrega d'un mitjà de transport nou exempta de l'impost per destinar-se a un altre Estat membre de la Unió Europea, els quals seran empresaris únicament respecte d'esta operació.

La condició d'empresari o professional, en els casos a què es referixen els quatre primers guions, es té a l'efecte de l'IVA, des del moment en què s'adquirisquen béns o servicis amb la intenció, confirmada amb elements objectius, de destinar-los al desenvolupament de les corresponents activitats.

Exemples:

 • Un particular que destina al lloguer un garatge o un local comercial de la seua propietat es convertix en empresari, a l'efecte de l'IVA, i ha de repercutir i ingressar l'Impost, així com complir la resta d'obligacions que corresponen als subjectes passius d'este impost.

 • Tres persones que construïxen un edifici amb tres habitatges per a la seua posterior adjudicació com a habitatge habitual formen una comunitat de béns que, a l'efecte de l'IVA, tindrà la consideració d'empresari.

 • El promotor d'un habitatge per a ús propi no té la consideració d'empresari atès que no destina la construcció a la venda, adjudicació o cessió.

 • Una societat anònima que dedicarà a l'activitat de venda de calçat i que adquirix béns i servicis amb la intenció, confirmada per elements objectius, de destinar-los a esta activitat, té la condició d'empresari o professional des que efectua les citades adquisicions, encara que no haja realitzat encara cap operació de venda de calçat.

Qualificació de la relació entre soci i societat

La determinació de si es tracta d'una relació de dependència laboral o d'una activitat professional en l'àmbit de l'IVA ha de partir d'una anàlisi cas per cas, sobre la base dels indicis que establix la jurisprudència del TJUE (Assumptes C-235/85, C-202/90, C-355/06).

En el cas de persones físiques que presten els seus servicis professionals a una societat de la que és soci majoritari, on ambdós realitzen una activitat de caràcter professional, la relació entre el soci i la societat s'ha de qualificar de laboral (estant no subjecta a l'IVA), si en funció de les condicions recordades entre ells resulta que:

 • El professional queda sotmés als criteris organitzatius de l'entitat,

 • No percep una contraprestació econòmica significativa lligada als resultats de la seua activitat, i

 • La responsabilitat enfront de tercers és de la societat.

(Consultes de la Direcció General de Tributs V2166-15, V0086-16 i V0482-16).