Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Entregues de béns i prestacions de servicis realitzades per empresaris i professionals

Estan gravades per l'IVA les entregues de béns i prestacions de servicis respecte de les que es complisquen els següents requisits simultàniament:

 1. Que es tracti d'una entrega de béns o d'una prestació de servicis realitzada a títol onerós. S'assimilen a les entregues de béns o prestacions de servicis a títol onerós certes operacions d'autoconsum de béns o de servicis que es realitzen sense contraprestació.

 2. Que siga realitzada per un empresari o professional.

 3. Que siga realitzada en el desenvolupament d'una activitat empresarial o professional.

 4. Que l'operació siga realitzada en l'àmbit espacial d'aplicació de l'impost.

 5. Que l'operació no aparega entre els supòsits de no-subjecció prevists en la Llei, és a dir, que no es tracti d'una operació no subjecta.

 6. Que l'operació no aparega entre els supòsits d'exempció prevists en la Llei, és a dir, que no es tracti d'una operació exempta.

A més, per les particularitats de la seua tributació, les següents operacions s'analitzen en un apartat independent d'este capítol:

 1. Les entregues i adquisicions intracomunitàries de béns realitzades en el marc d'acords de venda de béns en consigna.

 2. Les vendes a distancia, intracomunitàries i de béns importats.

Cadascun d'estos requisits s'estudien fil per randa a continuació:

 1. A) Concepte d'entrega de béns i de prestació de servicis
 2. B) Concepte d'empresari o professional
 3. C) Concepte d'activitat empresarial o professional
 4. D) Operacions realitzades en el territori
 5. E) Operacions no subjectes
 6. F) Operacions exemptes