Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

A) Concepte d'entrega de béns i de prestació de servicis

La Llei de l'impost definix què ha d'entendre's per entrega de béns i oferix un concepte residual de prestació de servicis. Així mateix, considera com assimilades a les entregues de béns o prestacions de servicis a títol onerós, certes operacions efectuades sense contraprestació.

  1. Entrega de béns
  2. Operacions assimilades a les entregues de béns
  3. Prestació de servicis
  4. Operacions assimilades a les prestacions de servicis
  5. Classificació de les execucions d'obra