Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Operacions assimilades a les entregues de béns

Tindran el mateix tractament que les entregues de béns a títol onerós, encara que no hi haja contraprestació, les següents operacions:

 1. L'autoconsum de béns.

  L'autoconsum de béns es produïx en els següents casos:

  1. Quan es transferixen béns del patrimoni empresarial o professional al personal o es destinen al consum particular del subjecte passiu.

  2. Quan es produïx la transmissió del poder de disposició sense contraprestació sobre béns corporals que integren el patrimoni empresarial o professional.

   Exemple:

   Açò es produïx, entre altres casos, quan un empresari regala als seus clientes determinats productes per ell fabricats.

  3. Quan els béns utilitzats en un sector d'activitat s'afecten a un altre sector diferenciat d'activitat del mateix subjecte passiu.

   Existiran sectors diferenciats de l'activitat empresarial o professional en els supòsits següents:

   1. Quan es donen els següents requisits simultàniament:

    • Que les activitats realitzades tinguen assignats grups diferents en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d'abril). Els grups d'esta classificació estan identificats pels tres primers dígits.

    • Que els percentatges de deducció diferisquen més de 50 punts percentuals en ambdues activitats, sempre que cap d'elles siga accessòria d'una altra.

     S'entén per activitat accessòria aquella volum d'operacions del qual l'any precedent no siga superior al 15 per cent del de la principal i sempre que contribuïsca a la realització d'esta. Les activitats accessòries seguixen el règim de la principal i s'inclouen en el mateix sector que esta.

     En virtut d'este apartat poden existir dos sectors diferenciats:

     • L'activitat principal (la de major volum d'operacions l'any precedent) juntament amb les seues activitats accessòries i les activitats diferents amb percentatges de deducció que no diferixen en més de 50 punts percentuals del de la principal.

     • Les activitats diferents de la principal percentatges de deducció dels quals diferixen en més de 50 punts percentuals del d'esta.

   2. Les activitats acollides als règims especials simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca, de les operacions amb ore d'inversió o del recàrrec d'equivalència.

   3. Les operacions d'arrendament financer.

   4. Les operacions de cessió de crèdits i préstecs, a excepció de les realitzades en el marc d'un contracte de factoring. Si més no, constituïxen cadascuna d'elles, sectors diferenciats.

    No es produïx autoconsum:

    • Quan per modificació en la normativa vigent una activitat econòmica passe obligatòriament a formar part d'un sector diferenciat diferent. Així ocorre, per exemple, en el cas de modificació de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques.

    • Quan el règim de tributació aplicable a una activitat econòmica canvia del règim general al règim especial simplificat, al de l'agricultura, ramaderia i pesca, al de recarregue d'equivalència o al de les operacions amb ore d'inversió, o viceversa, fins i tot per l'exercici d'un dret d'opció. Així ocorre, per exemple, quan un empresari que va renunciar a l'aplicació del règim simplificat o del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA i que venia tributant en el règim general de l'Impost, revoca esta renuncia i passa a tributar en el règim especial corresponent.

     El que disposen les dos  punts anteriors ha d'entendre's, si escau, deixant de banda:

     1. De les regularitzacions de deduccions previstes en els articles 101, 105, 106, 107, 109,110, 112 i 113 de la Llei de l'IVA.

      Exemple:

      Un agricultor tributa l'any “n-1” pel règim general de l'impost a l'haver renunciat, al seu moment, al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca. Durant este any deduïx 10.000 euros d'IVA suportat per la compra d'un tractor. Si amb efectes per a l'any “n” revoca la renuncia i passa a tributar en el règim especial citat, haurà de practicar, durant este any i els successius fins que concloga el període de regularització (i sempre que continue tributant en el règim especial) la regularització de la deducció efectuada.

      Regularització: (10.000 euros - 0 euros) ÷ 5 = 2000 euros (quantitat per ingressar)

     2. De l'aplicació del que preveu l'apartat dos de l'article 99 de la Llei de l'IVA en relació amb la rectificació de deduccions practicades inicialment segons el destí previsible dels béns i servicis adquirits, quan el destí real dels mateixos resulte diferent del previst, en el cas de quotes suportades o satisfetes per l'adquisició o importació de béns o servicis diferents dels béns d'inversió que no hagueren sigut utilitzats en cap mesura en el desenvolupament de l'activitat empresarial o professional amb anterioritat al moment en què l'activitat econòmica a la que estaven previsiblement destinats en el moment en què es van suportar les quotes passe a formar part d'un sector diferenciat diferent d'aquell en el que venia estant integrada amb anterioritat.

      Exemple:

      Un agricultor que tributa l'any “n-1” pel règim general de l'impost a l'haver renunciat al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca deduïx 100 euros d'IVA suportat per l'adquisició de fertilitzants que utilitzarà l'any “n”. Si durant este any “n” passa a tributar pel règim especial, revocant la renuncia, ha de rectificar la deducció practicada, ingressant els 100 euros.

     3. Del que preveuen els articles 134 bis i 155 de la Llei de l'IVA en relació amb els supòsits de comence o cessació en l'aplicació dels règims especials de l'agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d'equivalència.

      Exemple:

      Un empresari que passa a tributar l'any “n” pel règim especial del recàrrec d'equivalència havent tributat l'any “n-1” pel règim general de l'impost, ha d'ingressar el resultat d'aplicar els tipus d'IVA i de recarregue d'equivalència al valor d'adquisició de les existències inventariades, IVA exclòs. De la mateixa manera, però en sentit contrari, un empresari que passa a tributar l'any "n+1" pel règim general havent tributat l'any "n" pel règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, tindrà dret a la deducció de l'IVA corresponent al valor de les existències inventariades.

  4. Quan existències de l'empresa passen a utilitzar-se com béns d'inversió de la mateixa.

   No es produïx autoconsum si al subjecte passiu se li haguera atribuït el dret a deduir íntegrament l'IVA suportat en cas d'haver adquirit a tercers béns d'idèntica naturalesa.

   No s'entendrà atribuït este dret si durant el període de regularització de deduccions els béns es destinen a finalitats que limiten o excloguen el dret a deduir, s'utilitzen en operacions que no generen el dret a deducció, o si resulta aplicable la regla de prorrata general o es realitza una entrega exempta de l'impost que no genera el dret a deducció.

   Exemple:

   Una promotora immobiliària amb un percentatge de l'IVA suportat deduïble inferior al 100 per cent que construïx un immoble per a la seua venda (existències) el qual és afectat com oficina (bé d'inversió) a l'empresa.

 2. Les transferències de béns realitzades per un empresari a un altre Estat membre de la Unió Europea per a afectar-los a les necessitats de la seua empresa en el mateix.

  No existix operació assimilada a l'entrega de béns quan s'utilitzen els béns en determinades operacions: així, la realització d'entregues de béns que es consideren efectuades en l'Estat membre d'arribada o la utilització temporal d'estos béns en l'Estat membre d'arribada, la realització de prestacions de servicis per al subjecte passiu establit a Espanya o les entregues de gas, electricitat, calor o fregisc a través del sistema de distribució de gas natural o d'electricitat o de xàrcies de calor o refrigeració.

  No tindran esta consideració les transferències realitzades en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna en els termes prevists en l'article 9 bis de la Llei de l'IVA. El règim aplicable a estes transferències s'analitza fil per randa en un  apartat específic de este capítol.