Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Prestació de servicis

La Llei de l'IVA definix les prestacions de servicis com qualsevol operació subjecta a l'impost que no tinga la consideració d'entrega, adquisició intracomunitària o importació de béns.

En particular, es considera que són prestacions de servicis:

 1. L'exercici independent d'una professió, art o oficie.

 2. Els arrendaments de béns, indústria o negoci, empreses o establiments mercantils.

 3. Les cessions d'ús o gaudi de béns.

 4. Les cessions i concessions de drets d'autor, llicencies, patentes, marques i altres drets de la propietat intel·lectual i industrial.

 5. Les obligacions de fer i no fer i les abstencions pactades en contractes d'agència o venda en exclusiva o derivades de convenis de distribució de béns en àrees delimitades.

 6. Les execucions d'obra que no siguen entregues de béns.

 7. Els traspassos de locals de negoci.

 8. Els transportes.

 9. Els servicis d'hostaleria, restaurant o acampamento i la venda de begudes i aliments per al seu consum immediat en el mateix lloc.

 10. Les operacions d'assegurança, reassegure i capitalització.

 11. Els servicis d'hospitalització.

 12. Els préstecs i crèdits en diners.

 13. El dret a utilitzar instal·lacions esportives o recreatives.

 14. L'explotació de fires i exposicions.

 15. Les operacions de mediació i les d'agència o comissió quan l'agent o comissionista actue en nom aliè.

 16. El subministrament de productes informàtics quan no tinguen la condició d'entrega de béns, considerant-se accessòria a la prestació de servicis l'entrega del suport. En particular, es considerarà prestació de servicis el subministrament de productes informàtics que hagen sigut confeccionats previ encarregue del seu destinatari conforme a les especificacions d'este, així com els que siguen objecte d'adaptacions substancials necessàries per a l'ús pel seu destinatari.