Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Classificació de les execucions d'obra

En el següent quadre s'exposa la classificació, a l'efecte de l'IVA, de les execucions d'obra, especificant en quins casos són entregues de béns i en quins casos, prestacions de servicis.

Classes de bénsPrestació de servicisEntrega de béns
Immobles

El constructor aporta materials cost del qual és inferior o igual al 40% de la base imposable de l'IVA corresponent a l'execució d'obra

El constructor aporta materials cost del qual és superior al 40% de la base imposable de l'IVA corresponent a l'execució d'obra

Mobles

En general, serà prestació de servicis

Només quan el que executa l'obra aporte la totalitat dels materials o els que aporte el propietari de l'obra siguen insignificants