Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Entrega de béns

1. Regla general

S'entén per entrega de béns la transmissió del poder de disposició sobre béns corporals, és a dir, la transmissió del poder de disposar dels béns amb les facultats atribuïdes al seu propietari.

Tenen la condició de béns corporals, a estos efectes, el gas, la calor, el fred, l'energia elèctrica i altres modalitats d'energia.

2. Regles específiques

Es consideren entregues de béns, independentment del fet que es produïsca o no la transmissió del poder de disposició sobre els mateixos:

 1. Les execucions d'obra de construcció o rehabilitació d'una edificació quan qui execute l'obra aporte materials cost del qual supere el 40 per cent de la base imposable de l'IVA corresponent a l'operació. En este punt, cal tindre en compte que els conceptes d'«edificació »i de «rehabilitació» tenen un contingut específic a l'efecte de l'IVA definit en la pròpia Llei de l'impost.

 2. Les aportacions no dineràries d'elements del patrimoni empresarial o professional i les adjudicacions d'esta naturalesa en cas de liquidació o dissolució de qualsevol mena d'entitats.

  En particular, es considera entrega de béns l'adjudicació a favor dels comuners de terrenys o edificacions promoguts per la comunitat de béns, en proporció a la seua quota de participació.

  Exemple:

  L'aportació a una comunitat de béns d'un solar si este formava part d'un patrimoni empresarial.

  Si una comunitat de béns constituïda per dos comuners promou la construcció d'un immoble i finalitzada la mateixa, s'adjudica a cada comuner el 50  per cent de l'edificació, esta adjudicació té la consideració de primera entrega de béns.

 3. Les transmissions de béns en virtut d'una norma o resolució administrativa o jurisdiccional, inclosa l'expropiació forçosa.

  Exemple:

  Dins d'este tipus de transmissions es poden citar, entre altres:

  • Les vendes de béns en subhasta administrativa o judicial que formen part de l'actiu empresarial. El venedor serà l'empresari embargat i el comprador l'adjudicatari.

  • Les entregues realitzades per empresaris o professionals de béns afectes a les seues activitats, a favor d'un ens públic que els adquirix per expropiació forçosa, independentment del caràcter de la contraprestació, dinerària o en especie.

 4. Les cessions de béns sense que es produïsca la transmissió de la propietat seran entregues quan tinguen lloc en virtut de contractes de venda amb pacte de reserva de domini o condició suspensiva o contractes d'arrendament-venda. S'assimilen a entregues de béns els arrendaments amb opció de compra des que l'arrendatari es compromet a exercitar l'opció i els arrendaments de béns amb clàusula de transferència de la propietat vinculant per a ambdues parts.

  Important:

  Segons el que és anterior, els arrendaments financers tenen la consideració de prestació de servicis fins que l'arrendatari exercite o es comprometa a exercitar l'opció de compra, moment en què passen a tindre la consideració d'entrega de béns.

 5. Les transmissions de béns entre comitent i comissionista que actue en nom propi, efectuades en virtut de contractes de comissió de venda o de comissió de compra.

  Un comissionista que mitjance en una entrega de béns pot actuar en nom propi o aliè. Si actua en nom propi es produïxen dos entregues, una del proveïdor al comissionista i una altra del comissionista al comitent si es tracta d'una comissió de compra o, si es tracta d'una comissió de venda, hi haurà una entrega del comitent al comissionista i una altra d'este al clienta.

  Si actua en nom aliè l'operació entre comitent i comissionista és una prestació de servicis i l'operació entre el comitent i el tercer (comprador o venedor segons el cas) és una entrega de béns.

  Comissió de compraComissió de venda
  Comissió en nom propi
  • Relació proveïdor-comissionista:
   entrega de béns

  • Relació comissionista-comitent:
   entrega de béns

  • Relació comitent-comissionista:
   entrega de béns

  • Relació comissionista-client:
   entrega de béns

  Comissió en nom aliè
  • Relació proveïdor-comitent:
   entrega de béns

  • Relació comissionista-comitent:
   prestació de servicis

  • Relació comitent-client:
   entrega de béns

  • Relació comissionista-comitent:
   prestació de servicis

 6. El subministrament de productes informàtics normalitzats efectuats en qualsevol suport material, considerant-se aquells que no necessiten modificació substancial alguna per a ser utilitzats per qualsevol usuari.

 7. Les transmissions de valors de la qual possessió assegure, de fet o de dret, l'atribució de la propietat, l'ús o gaudi d'un immoble o d'una part del mateix.

3. Vendes a distancia

Des de l'1 de juliol de 2021, dins de les entregues de béns es definixen dos noves categories:

1. Vendes a distancia intracomunitàries de béns:

Les entregues de béns expedits o transportats pel venedor, directament o indirectament, o pel seu compte, a partir d'un Estat membre diferent del d'arribada de l'expedició o del transporte amb destinació al clienta, quan es complisquen les següents condicions:

 1. Que els destinataris siguen les persones adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estiguen subjectes a l'impost en virtut del que disposa l'article 14 de la Llei de l'IVA, o bé qualsevol altra persona que no tinga la condició d'empresari o professional actuant com a tal.

 2. Que els béns objecte d'estes entregues siguen diferents de mitjans de transport nous o béns objecte d'instal·lació o muntatge.

2. Vendes a distancia de béns importats de països o territoris tercers:

Les entregues de béns expedits o transportats pel venedor, directament o indirectament, o pel seu compte, a partir d'un país o territori tercer amb destinació a un clienta situat en un Estat membre, quan es complisquen les següents condicions:

 1. Que els destinataris siguen les persones adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estiguen subjectes a l'impost en virtut del que disposa l'article 14 de  la Llei de l'IVA, o bé qualsevol altra persona que no tinga la condició d'empresari o professional actuant com a tal.

 2. Que els béns objecte d'estes entregues siguen diferents de mitjans de transport nous o béns objecte d'instal·lació o muntatge.

Vendes a distancia amb intervenció d'una interfície electrònica

Amb l'objectiu de garantir l'efectiva recaptació de l'IVA i al mateix temps reduir les carregues administratives, des de l'1 de juliol de 2021, els qui faciliten determinades vendes a distancia a través d'una interfície electrònica es convertixen en subjectes passius.

Quan un empresari o professional facilite a través d'una interfície electrònica de la que siga titular les següents operacions:

 1. La venda a distancia de béns importats valor intrínsec del qual no excedisca 150 euros, o

 2. L'entrega de béns a l'interior de la Comunitat per part d'un empresari o professional no establit en la Comunitat a una persona que no tinga la condició d'empresari o professional actuant com a tal, es considerarà que este empresari o professional titular de la interfície electrònica ha rebut i lliurat ell mateix els béns.

És a dir, les operacions anteriors es "dividixen" en dos entregues:

 1. Una entrega del proveïdor a la interfície electrònica.

 2. Una entrega de la interfície al clienta o consumidor final.

En el cas de la lletra b) l'entrega del proveïdor a la interfície estarà exempta i no limitarà el dret a la deducció.

En ambdós casos, el transporte dels béns es vincularà a l'entrega efectuada per la interfície al clienta o consumidor final.