Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Operacions assimilades a les prestacions de servicis

A l'efecte de l'impost s'assimilen a les prestacions de servicis efectuades a títol onerós els autoconsums de servicis.

Constituïxen autoconsum de servicis les següents operacions sense contraprestació:

  1. Les transferències de béns i drets del patrimoni empresarial o professional al patrimoni personal que no siguen entregues de béns.

  2. L'aplicació total o parcial a l'ús particular o a fins aliens a l'activitat empresarial o professional dels béns del patrimoni empresarial o professional.

  3. Les altres prestacions de servicis a títol gratuït, sempre que es realitzen per a fins aliens als de l'activitat empresarial o professional.

Exemples:

  • El propietari d'un hotel que utilitza habitacions com residència familiar.
  • El titular d'un taller que arregla un vehicle al seu veí sense contraprestació.

  • El servici gratuït a persones que posseïxen un passe o títol de lliure accés i assentament a espectacles.