Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Límit conjunt per a les vendes intracomunitàries a distancia i els servicis prestats per via electrònica, de telecomunicacions, radiodifusió i televisió (art. 73 LIVA)

Les vendes intracomunitàries a distancia i les prestacions de servicis de telecomunicacions, radiodifusió, televisió i via electrònica, que tinguen per destinataris a consumidors finals i s'efectuen per empresaris o professionals establits en un únic Estat membre s'entendran realitzats en l'Estat membre on estiga establit el proveïdor quan el valor d'estes prestacions i vendes no excedisca, IVA exclòs, de 10.000 euros l'any natural precedent, ni s'haja superat aquella xifra durant l'any natural en curs.

No obstant això, l'empresari o professionals podran optar per la tributació en destí d'estes operacions, encara que l'any natural anterior no s'haguera superat el límit de 10.000 euros.

L'opció s'exercitarà davant l'Estat membre d'inici de l'expedició o transporte dels béns amb destinació al clienta, o en el que estiguen establits els proveïdors tractant-se de les prestacions de servicis i comprendrà, com a mínim, dos anys naturals.

Per a l'aplicació del límit de 10.000 euros, l'import de la contraprestació de les operacions no podrà fraccionar-se.

Per a calcular  este  límit de 10.000 euros, no es tindran en compte les vendes intracomunitàries a distancia de béns objecte d'impostos especials efectuades per a les persones o entitats a què es referix l'article 14 de la LIVA.

El  límit de 10.000 euros  no serà aplicable quan les vendes a distancia intracomunitàries de béns siguen efectuades, totalment o parcialment, des d'un Estat membre diferent del d'establiment.