Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Regla general

Les prestacions de servicis tributaran per l'IVA espanyol d'acord amb els següents criteris:

 1. Quan el destinatari siga un empresari o professional i radique en el territori d'aplicació de l'Impost la sede de la seua activitat econòmica, o tinga en el mateix un establiment permanent o el lloc del seu domicili o residència habitual, sempre que es tracti de servicis que tinguen per destinataris a esta sede, establiment permanent, domicili o residència habitual, independentment d'on es trobe establit el prestador dels servicis i del lloc des del qual els preste.

 2. Quan el destinatari no siga un empresari o professional sempre que els servicis es presten per un empresari o professional i la sede de la seua activitat econòmica o establiment permanent des del qual els preste o el lloc del seu domicili o residència habitual, es trobe en el territori d'aplicació de l'Impost.

Per excepció, no tributen per l'IVA espanyol els servicis que s'enumeren a continuació, quan el destinatari dels mateixos siga un particular i estiga establit o teniu el seu domicili o residència habitual fora de la Comunitat, fora que estiga establit o teniu el seu domicili o residència habitual a les Canarias, Ceuta o Melilla:

 1. Les cessions i concessions de drets d'autor, patentes, llicencies, marques de fàbrica o comercials i els altres drets de propietat intel·lectual o industrial, així com qualssevol altres drets similars.

 2. La cessió o concessió de fons de comerç, d'exclusives de compra o venda o del dret a exercir una activitat professional.

 3. Els de publicitat.

 4. Els d'assessorament, auditoria, enginyeria, gabinet d'estudis, advocacia, consultors, experts comptables o fiscals i d'altres similars, a excepció dels compresos en el número 1r de l'apartat Un de l'article 70 de la Llei de l'IVA.

 5. Els de tractament de dades i el subministrament d'informacions, inclosos els procediments i experiències de caràcter comercial.

 6. Els de traducció, correcció o composició de textos, així com els prestats per intèrprets.

 7. Els d'assegurança, reassegure i capitalització, així com els servicis financers, citats respectivament per l'article 20, apartat Un, números 16é i 18é, de la Llei de l'IVA, inclosos els que no estiguen exempts, a excepció del lloguer de caixes de seguretat.

 8. Els de cessió de personal.

 9. El doblatge de pel·lícules.

 10. Els arrendaments de béns mobles corporals, a excepció dels que tinguen per objecte qualsevol mitjà de transport i els contenidors.

 11. La provisió d'accés a les xàrcies de gas natural, situades en el territori de la Comunitat o a qualsevol xàrcia connectada a estes xàrcies, a la xàrcia d'electricitat i de calefacció o de refrigeració, i el transporte o distribució a través d'estes xàrcies, així com la prestació d'uns altres servicis directament relacionats amb qualssevol dels servicis compresos en esta lletra.

 12. Les obligacions de no prestar, totalment o parcialment, qualsevol dels servicis enunciats en este número.

Sede de l'activitat econòmica:

Estarà situada en el territori on l'empresari o professional centralitze la gestió i l'exercici habitual de la seua activitat.

A l'efecte de determinar el lloc de realització de les prestacions de servicis, la sede de la seua activitat econòmica serà el lloc en el que s'exercixen les funcions d'administració central de l'empresa. Per a determinar-ho es tindrà en compte el lloc en el que es prenguen les decisions fonamentals relacionades amb la gestió general de l'empresa, el domicili social i el lloc en el que es reunisca la direcció. Quan estos criteris no permeten determinar amb certesa el lloc en el que radica la sede de l'activitat econòmica, el criteri que prevaldrà és el lloc en el que es prenguen les decisions fonamentals relacionades amb la gestió general de l'empresa.

Una simple adreça postal no podrà considerar-se sede de l'activitat econòmica.

Establiment permanent:

Es considera establiment permanent qualsevol lloc fix de negocis on els empresaris o professionals realitzen activitats econòmiques. En particular es consideraran com a tals la seu de direcció, sucursals, oficines, mines, planters, determinades obres de construcció, instal·lació o muntatge, explotacions agràries, forestals o pecuàries, béns immobles explotats en arrendament o per un altre títol, etc.

En els supòsits d'arrendaments d'immobles situats en el territori d'aplicació de l'Impost titulars dels quals siguen subjectes no establits en el mateix, es considerarà que estos propietaris no disposen d'un establiment permanent en el referit territori quan els mateixos no disposen del seu propi personal per a gestionar estos arrendaments.

A l'efecte de determinar el lloc de realització de les prestacions de servicis, s'entendrà per establiment permanent qualsevol establiment, diferent de la sede de l'activitat econòmica que es caracteritze per un grau suficient de permanència i una estructura adequada en termes de mitjans humans i tècnics que li permeten rebre i utilitzar els servicis que li siguen prestats per a les necessitats pròpies d'este establiment o que li permeten prestar els servicis que subministre.

El fet de disposar d'un NIF-IVA no serà suficient quan tal per a considerar que un subjecte passiu té un establiment permanent en l'Estat que haja atribuït este NIF.