Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Incompliment dels requisits

Este apartat comprén totes les contingències que afecten als béns transferits en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, produïdes durant els dotze mesos següents a la data d'arribada i que no estiguen compreses en algun dels supòsits anteriors.

Quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destí en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, es produïsca l'incompliment dels requisits enumerats en l'apartat «B) Concepte d'acord de venda de béns en consigna», es produirà una operació assimilada a una entrega de béns a títol onerós en el territori d'aplicació de l'Impost.

En el cas de béns transferits des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a este territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, es produïsca l'incompliment dels requisits enumerats en l'apartat «B) Concepte d'acord de venda de béns en consigna», es produirà una adquisició intracomunitària de béns en el territori d'aplicació de l'Impost.

L'extinció de l'acord de venda de béns en consigna entre el venedor i el destinatari inicial o el substitut, constituïx un exemple al que resultaria aplicable este apartat.