Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Venda a l'empresari habilitat per a adquirir els béns en virtut de l'acord

Quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destí en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, l'empresari o professional esmentat en la lletra c) de l'apartat anterior «B) Concepte d'acord de venda de béns en consigna» (destinatari inicial d'ara endavant), adquirisca el poder de disposició dels béns, s'entendrà que en el territori d'aplicació de l'Impost es realitza, una entrega de béns a la que resultarà aplicable l'exempció prevista en l'article 25 de la LIVA.

En el cas de béns transferits des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan, en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a este territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, l'empresari o professional esmentat en la lletra c) de l'apartat anterior «B) Concepte d'acord de venda de béns en consigna», adquirisca el poder de disposició dels béns, s'entendrà que en el territori d'aplicació de l'Impost es realitza una adquisició intracomunitària de béns.