Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Vendes intracomunitàries a distancia

Pel que fa a les vendes a distancia, cal destacar les modificacions introduïdes amb efectes 1 de juliol de 2021 per l'article 10 del Reial decret-llei 7/2021, de 27 d'abril i el Reial decret 424/2021, de 15 de juny, en la tributació de les entregues de béns, generalment contractades a través d'Internet, a consumidors finals efectuades per proveïdors establits fora de la Unió Europea o en Estats membres diferents al de consum.

Les principals modificacions introduïdes a partir d'1 de juliol de 2021 són les següents:

 1. La modificació del règim comunitari de vendes a distancia mitjançant la creació d'una nova categoria d'entrega de béns, les vendes intracomunitàries a distancia. El nou règim implica la tributació en destí de les vendes intracomunitàries a particulars, excepte les efectuades per les microempreses establides en un únic Estat membre que realitzen vendes intracomunitàries a particulars d'uns altres Estats membres de forma ocasional, que tributaran en l'Estat membre d'establiment fins assolir el límit de 10.000 euros (IVA exclòs) i en l'Estat membre de consum una vegada excedit el límit anterior, amb la possibilitat d'optar per la tributació en destí encara no superat el límit.

  El límit de 10.000 euros no serà aplicable quan les vendes a distancia intracomunitàries de béns siguen efectuades, totalment o parcialment, des d'un Estat membre diferent del d'establiment.

 2. La implantació d'un règim especial de naturalesa similar al règim comunitari de vendes a distancia per a les vendes de béns importats de països o territoris tercers, que incorpora una exempció en la importació d'aquells béns pels quals el subjecte passiu s'aculla al nou règim d'importació que es cregui.

 3. S'elimina l'exempció de l'IVA a la importació per a béns d'escàs valor.

 4. La implicació de les plataformes digitals en la recaptació de l'IVA meritat en determinades vendes a distancia de béns importats i vendes localitzades a l'interior de la Comunitat. Per fer-ho, s'introduïxen les modificacions necessàries per a considerar-les subjectes passius en determinades operacions en les que intervinguen en les que es considerarà que reben els béns del proveïdor i els lliuren al consumidor final. Per tal d'evitar una doble imposició, l'entrega del proveïdor a la plataforma estarà exempta i donarà dret a deduir.

 5. La unificació del límit determinant de la tributació en destí de les vendes intracomunitàries a distancia i dels servicis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i prestats per via electrónicaefectuadas o prestats per les microempreses establides en un únic estat membre.

Les modificacions anteriors es completen amb l'ampliació, amb efectes 1 de juliol de 2021, dels règims de finestreta única, mitjançant la substitució dels règims especials aplicables als servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica, pels següents:

 1. El règim exterior de la Unió, aplicable als servicis prestats per empresaris o professionals no establits en la Comunitat a destinataris que no tinguen la condició d'empresaris o professionals actuant com a tals.

 2. El règim de la Unió, aplicable als servicis prestats per empresaris o professionals establits en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum, a destinataris que no tinguen la condició d'empresaris o professionals actuant com a tals, a les vendes a distancia intracomunitàries de béns i a les entregues interiors de béns realitzades en les condicions previstes en l'article 8 bis. b) de la Llei de l'IVA.

 3. El règim d'importació, aplicable a les vendes a distancia de béns importats de països o territoris tercers.

Com a conseqüència dels canvis anteriors, la “Mini Finestreta Única” passa a denominar-se “Finestreta Única” o “One-Stop Shop” (OSS) i es cregui la “Importació One-Stop Shop” (IOSS), passant a incloure's en la finestreta única des de l'1 de juliol de 2021, a més dels servicis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i els prestats per via electrònica a consumidors finals, les següents operacions:

 1. Les vendes intracomunitàries a distancia de béns.

 2. Les vendes a distancia de béns importats.

 3. Tots els servicis oferits a consumidors finals per empresaris o professionals no establits en la Comunitat.

 4. Tots els servicis oferits a consumidors finals per empresaris o professionals establits en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum.

 5. Les entregues de béns localitzades a l'interior de la Comunitat del qual subjecte passiu siga una interfície electrònica d'acord amb el que disposa el 8.bis.b) de la Llei de l'IVA.

Els nous règims es completen amb la introducció d'una modalitat especial per a la declaració i pagament de les importacions efectuades per aquells empresaris o professionals que, complint determinats requisits i tenint dret a acollir-se al règim d'importació, no s'acullen al mateix.

 1. Concepte
 2. Vendes intracomunitàries a distancia a particulars o consumidors finals
 3. Vendes intracomunitàries a distancia a persones adquisicions intracomunitàries de les quals estiguen no subjectes