Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Concepte

Es consideren vendes intracomunitàries a distancia les entregues de béns expedits o transportats pel venedor, directament o indirectament, o pel seu compte, a partir d'un Estat membre diferent del d'arribada de l'expedició o del transporte amb destinació al clienta, quan es complisquen les següents condicions:

 1. Que els destinataris siguen les persones adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estiguen subjectes a l'impost en virtut del que disposa l'article 14 de la LIVA o bé qualsevol altra persona que no tinga la condició d'empresari o professional actuant com a tal.

 2. Que els béns objecte d'estes entregues siguen diferents de mitjans de transport nous o béns objecte d'instal·lació o muntatge.

Les vendes intracomunitàries a distancia inclouen, per tant, entregues de béns als següents destinataris:

 1. Particulars o consumidors finals.

 2. Persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals.

 3. Subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

 4. Subjectes passius que realitzen exclusivament operacions que no donen dret a deduir.

Pel que es refereix a als béns, les vendes intracomunitàries a distancia inclouen tota mena de béns, excepte:

 1. Exclou si més no els mitjans de transporte nous i els béns objecte d'instal·lació o muntatge.

 2. S'exclouen les vendes acollides al règim especial de béns usats en l'Estat membre en què s'inicie el transporte, que tributaran en este Estat membre d'acord amb les normes reguladores d'este règim.

Quant al transporte, es considerarà que el proveïdor ha intervingut de manera indirecta en els següents casos:

 1. Quan contracte l'expedició o el transporte dels béns a un tercer perquè els lliure al clienta.

 2. Quan un tercer s'encarregue del transporte dels béns, però el proveïdor assumisca tota o part de la responsabilitat per l'entrega física dels béns al clienta.

 3. Quan el proveïdor facture i cobre el transporte al clienta.

 4. Quan el proveïdor contribuïsca per qualsevol mitjà als servicis d'entrega d'un tercer al clienta, pose en contacte al clienta i a un tercer o facilite de qualsevol altra forma a un tercer la informació necessària per a l'entrega dels béns al consumidor.

Al contrari, no es considerarà que els béns han sigut expedits o transportats pel proveïdor o pel seu compte, quan el clienta transporte ell mateix els béns o quan el clienta organitze l'entrega dels béns amb un tercer i el proveïdor no intervinga de manera directa o indirecta per a organitzar o contribuir a organitzar l'expedició o el transporte d'estos béns.