Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Adquisicions intracomunitàries

L'impost es meritarà en el moment en què es consideren efectuades les entregues de béns similars, d'acord amb els criteris exposats en l'apartat anterior «Entregues de béns i prestacions de servicis». Per tant, la meritació de l'Impost es produirà el dia 15 del mes següent a aquell en el que s'inicie l'expedició o el transporte dels béns amb destinació a l'adquirent. No obstant això, si amb anterioritat a la citada data s'haguera expedit factura per estes operacions, la meritació tindrà lloc en la data d'expedició de la mateixa.

Exemple:

En les entregues de béns entre un comitent francés i un comissionista espanyol, quan este actue en nom propi, la meritació de l'impost es produïx el dia 15 del mes següent a aquell en què s'inicie l'expedició o transporte o bé en la data d'expedició de la factura si esta anara anterior.

Des de l'1 de març de 2020, per a les adquisicions intracomunitàries de béns realitzades en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, s'apliquen les normes relatives a les entregues intracomunitàries de béns correlatius analitzades en el següent apartat.

No es produïx la meritació quan es realitzen els pagaments anticipats anteriors a les adquisicions.

Exemple:

Si un empresari espanyol compra el desembre mercaderies a un altre empresari belga per 10.000 euros, havent de lliurar en el moment del contracte el 10 per cent de la contraprestació (1.000 euros), però les mercaderies es transporten el gener, expedint-se la factura en aquell mateix mes, l'impost es merita el gener pel total import de la contraprestació (10.000 euros).