Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Tipus impositiu del 5 per cent

Des de l'1 de juliol de 2022 fins el 31 de desembre de 2023, s'establix el tipus del 5 per cent per als contractes d'energia elèctrica terme fix del qual de potencia no supere els 10 kW, quan el preu mitjà mensual del mercat majorista el mes anterior al de la facturació haja superat els 45 €/MWH.

Este tipus també s'aplicarà als contractes de subministrament d'electricitat titulars dels quals siguen perceptors del bo social, i a més tinguen reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social, durant el període al que es referix el paràgraf anterior, independentment del preu de l'electricitat del mercat majorista.

Des de l'1 d'octubre de 2022 fins el 31 de desembre de 2023, s'establix el tipus del 5 per cent per a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural.

Des de l'1 d'octubre de 2022 fins el 31 de desembre de 2023, s'establix el tipus del 5 per cent per a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de briquetas i pellets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya.

Des de l'1 de gener fins el 31 de  desembre  de 2023 s'establix el tipus del 5 per cent a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries dels olies d'oliva i llavors i de les pastures alimentàries. No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 10  per cent a partir del dia 1 del mes de novembre de 2023, en cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de setembre, publicada a octubre, siga inferior al 5,5 per cent.