Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Tipus impositiu reduït del 10 per cent

S'aplica el tipus del 10 per cent a les següents operacions:

 1. Les entregues, adquisicions intracomunitàries i importacions dels següents béns, així com a les execucions d'obra que tinguen la consideració de prestació de servicis i com a resultat immediat l'obtenció d'estos béns:

  • Les substancies o productes que siguen susceptibles de ser, habitual e idóneamente, utilitzats per a la nutrició humana o animal, així com els animals, vegetals i els altres productes susceptibles de ser utilitzats, habitual e idóneamente, per a l'obtenció d'estos productes.

   Des de l'1 de gener de 2021, s'exclouen d'este concepte les begudes que contenen edulcorants afegits, tant naturals com additius edulcorants, que passen a tributar al tipus impositiu general del 21 per cent.

   Des d'1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 s'exclouen d'este concepte els olies d'oliva i de llavors i les pastures alimentàries, tipus impositiu del qual es rebaixa al 5 per cent.

  • Determinats béns susceptibles de ser utilitzats en activitats agrícoles, forestals o ramaderes.

  • Les aigües aptes per a l'alimentació humana o animal o per al reg.

  • Els medicaments d'ús veterinari.

  • Els productes farmacèutics compresos en el Capítol 30 «Productes farmacèutics» de la Nomenclatura Combinada, susceptibles d'ús directe pel consumidor final, diferents dels medicaments d'ús veterinari i d'aquells als que els resulte d'aplicació el tipus del 4 per cent.

   Els equips mèdics, aparells i altres instrumental, relacionats en l'apartat vuitè de l'annex de la Llei de l'impost, que per les seues característiques objectives, estiguen dissenyats per a alleujar o tractar deficiències, per a ús personal i exclusiu de persones que tinguen deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, sense perjudici dels béns per als quals específicament es preveu l'aplicació del tipus del 4 per cent.

   En esta categoria de béns no es troben inclosos altres accessoris, recanvis i peces de reposat d'estos béns.

  • Els edificis o part dels mateixos aptes per a la seua utilització com a habitatges, inclosos els garatges, amb un màxim de dos, i annexos que es transmeten conjuntament.

  • Les flors, les plantes visques de caràcter ornamental, així com les llavors, bulbs, plantes esqueixos i altres productes d'origen exclusivament vegetal susceptibles de ser utilitzats en l'obtenció de flors i plantes visques.

 2. Les prestacions de servicis següents:

  • Els transportes de viatgers i dels seus equipatges.

  • Els servicis d'hostaleria, acampamento i balneari, els de restaurants i, en general, el subministrament de menjades i begudes per a consumir a l'acte, fins i tot si es confeccionen previ encarregue del destinatari.

  • Els servicis mixtos d'hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festes, barbacoes o uns altres anàlegs no s'exceptuen expressament del tipus reduït.

  • Determinats servicis efectuats a favor de titulars d'explotacions agrícoles, forestals o ramaderes.

  • Els servicis de neteja de vies públiques, parcs i jardins públics.

  • Els servicis de recollida, emmagatzematge, transporte, valoració o eliminació de residus, neteja i desratització de claveguerams públics i la recollida o tractament de les aigües residuals.

  • L'entrada a biblioteques, arxius i centres de documentació, museus, galeries d'art, pinacoteques, teatres, circs, celebracions taurines, concerts, i als altres espectacles culturals en visc. També s'aplica este tipus reduït a l'entrada a sales cinematogràfiques.

  • Les prestacions de servicis d'assistència social que no estiguen exemptes ni els siga aplicable el tipus del 4 per cent.

  • Els espectacles esportius de caràcter aficionat.

  • Les exposicions i fires de caràcter comercial.

  • Les execucions d'obra de renovació i reparació realitzades en edificis destinats a habitatges que complisquen determinats requisits.

  • Els arrendaments amb opció de compra d'edificis o part dels mateixos destinats exclusivament a habitatges, incloses les places de garatge, amb un màxim de dos unitats, i annexos en ells situats que s'arrenden conjuntament.

  • La cessió dels drets d'aprofitament per torns d'edificis, conjunts immobiliaris o sectors d'ells arquitectònicament diferenciats quan l'immoble tinga, com a mínim, deu allotjaments, d'acord amb el que estableix la normativa reguladora d'estos servicis.

  • Els prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguen persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales d'espectacles i als organitzadors d'obres teatrals i musicals.

 3. Les execucions d'obra, amb o sense aportació de materials, que complisquen els següents requisits:

  • Que siguen conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista.

  • Que tinguen per objecte la construcció o rehabilitació d'edificacions o parts de les mateixes destinades principalment a habitatges.

 4. Les vendes amb instal·lació d'armaris de cuina, bany i encastats, quan es complisquen determinats requisits.

 5. Les execucions d'obra, amb o sense aportació de materials, conseqüència de contractes directament formalitzats entre les comunitats de propietaris dels edificis a què es referix el punt 3 i el contractista que tinga per objecte la construcció de garatges complementaris, sempre que no excedisquen dos les places a adjudicar a cadascun dels propietaris.

 6. Les importacions d'objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, així com també a les entregues i adquisicions intracomunitàries d'objectes d'art quan l'entrega es realitze pels seus autors o drethavents i empresaris no revenedors amb dret a deducció íntegra de l'impost suportat.

 7. Des del 26 de juny de 2021 fins el 30 de juny de 2022, per als contractes d'energia elèctrica terme fix del qual de potencia no supere els 10 kW s'establix una rebaixa del 21 al 10 per cent en el tipus impositiu de l'IVA que recau sobre tots els components de la factura elèctrica, quan el preu mitjà mensual del mercat majorista el mes anterior al de la facturació haja superat els 45 €/MWH.

  També es rebaixa al 10 per cent el tipus impositiu de l'IVA aplicable a la factura elèctrica dels titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguen perceptors del bo social, i a més tinguen reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social, durant el període al que es referix el paràgraf anterior, independentment del preu de l'electricitat del mercat majorista.

  Des de l'1 de juliol de 2022 fins el 31 de desembre de 2023, el tipus impositiu del 10 per cent referit en este apartat es rebaixa al   5 per cent.