Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Tipus impositiu reduït del 4 per cent

S'aplica el tipus del 4 per cent a les següents operacions:

 1. Les entregues, adquisicions intracomunitàries o importacions dels següents béns, així com a les execucions d'obra que tinguen la consideració de servicis i com a resultat immediat l'obtenció d'estos béns, excepte quan tinguen per objecte la construcció i rehabilitació d'habitatges de protecció oficial de règim especial o de promoció pública:

  • Els aliments bàsics com són: el pa comú, les farines panificables, la llet, els formatges, els ous, les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals.

   No obstant això, des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 estos aliments bàsics tributen al 0 per cent.

  • Els llibres, periòdics i revistes, fins i tot quan tinguen la consideració de servicis prestats per via electrònica, que no continguen única o fonamentalment publicitat i no consistisquen íntegra o predominantment en continguts de vídeo o música audible i els elements complementaris lliurats conjuntament. No s'aplica el tipus reduït als articles i aparells electrònics ni al material escolar, excepte a les partitures, mapes i quaderns de dibuixe. (Modificació introduïda amb efectes des del 23 d'abril de 2020 per la Disposició final segona del Reial decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i el treball).

  • Els medicaments d'ús humà, així com les formes galèniques, fórmules magistrals i preparats oficinals.

  • Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es referix el número 20 de l'Annex I del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, i les cadires de rodes per a ús exclusiu de persones amb discapacitat i, amb el previ reconeixement del dret, els vehicles destinats a ser utilitzats com a autotaxis o autoturismes especials per al transporte de persones amb discapacitat en cadira de rodes, així com els vehicles de motor que hagen de transportar habitualment a persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, independentment de qui siga el conductor dels mateixos.

   El reconeixement del dret és efectiu des de la data de presentació de la sol·licitud.

   Per a tindre dret al benefici del tipus reduït del 4 per cent és necessari, si més no, acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent mitjançant certificat o resolució expedit per l'Institut de Gent gran I Serveis socials o l'òrgan competent de la comunitat autònoma. A més del grau de discapacitat citat, s'ha d'acreditar l'ús de cadira de rodes o la mobilitat reduïda per a utilitzar mitjans de transport col·lectius.

   Es considera mitjà de prova suficient de la mobilitat reduïda el certificat o resolució de l'Institut de Gent gran I Serveis socials o de l'òrgan competent de la comunitat autònoma en matèria de valoració de discapacitat, basant-se en el dictamen emés pels Equips de Valoració i Orientació dependents dels mateixos. Així mateix, a l'efecte d'aplicació del tipus del 4 per cent, es consideraran amb mobilitat reduïda a les persones encegues o amb deficiència visual i, si més no, els afiliats a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) que acrediten la seua pertinença a la mateixa mitjançant el corresponent certificat emés per esta Corporació de dret públic.

  • Les pròtesis, òrtesi i implantes interns per a persones amb discapacitat.

  • Els habitatges de protecció oficial de règim especial (la disposició addicional quinta del Reial decret 14/2008, d'11 de gener, establix que els habitatges qualificats o declarades com a habitatges protegides per a arrendar, de renda bàsica, tindran la consideració d'habitatges de protecció oficial de règim especial) o de promoció pública, quan les entregues s'efectuen pels promotors, inclosos els garatges, amb un màxim de dos, i annexos que es transmeten conjuntament.

  • Els habitatges adquirits per les entitats que tributen pel règim especial previst en el Capítol III del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, sempre que a les rendes derivades del seu posterior arrendament els siga aplicable la bonificació establida en l'article 49.1 d'esta Llei.

  • Les compreses, tampons, protegeslips, preservatius i altres anticonceptius no medicinals.

 2. Les prestacions de servicis següents:

  • Els servicis de reparació dels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es referix el número 20 de l'Annex I del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, i de les cadires de rodes i els servicis d'adaptació dels autotaxis i autoturismes per a persones amb discapacitat i dels vehicles de motor que transporten habitualment a persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda.

  • Els arrendaments amb opció de compra d'edificis destinats exclusivament a habitatges qualificats com de protecció oficial de règim especial o de promoció pública.

  • Els servicis de teleassistència, ajuda a domicili, centres de dia i de nit i atenció residencial, sempre que no estiguen exempts i es presten en places concertades en centres o residències o mitjançant preus derivats d'un concurs administratiu adjudicat a les empreses prestadores, o com a conseqüència d'una prestació econòmica vinculada a tals servicis que cobrisca més del   10 per cent del seu preu.

 3. L'article 7 del RD -Llei 34/2020, amb efectes des del 19 de novembre de 2020 i fins el  30 de  juny de 2023, rebaixa temporalment del 21 al 4 per cent el tipus aplicable a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques rebutjables destinataris dels quals siguen diferents d'entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es referix l'apartat tres de l'article 20 de la LIVA.

  Des de l'1 de juliol de 2022 al 30 de  juny de 2023 el tipus del 4 per cent de les màscares quirúrgiques també s'aplica a destinataris que siguen ens públics, hospitals o entitats de l'apartat tres de l'article 20 de la LIVA.