Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Les quotes suportades han de tindre la consideració legal de deduïbles

En este punt, cal tindre en compte tres circumstàncies:

 1. Són deduïbles les quotes meritades en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol (la Península i les Balears), suportades per repercussió directa que corresponguen a operacions subjectes i no exemptes.

  Exemple:

  Les quotes de l'IVA suportades per un empresari en un país diferent d'Espanya no són deduïbles al nostre país per no haver-se meritat en el territori d'aplicació de l'impost. Per a recuperar estes quotes, l'empresari haurà d'acudir a l'Administració tributària del país en què les va suportar. Si es tracta d'un Estat membre de la Comunitat Europea, l'empresari ha de presentar el formulari allotjat a este efecte en la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (adreça electrònica: https://sede.agenciatributaria.gob.es ). En este cas, l'Estat membre en qüestió estarà obligat per retornar les quotes suportades d'acord amb les previsions contingudes en la normativa comunitària. Si es tracta d'un país no comunitari, caldrà estar al que dispose la seua normativa interna.

 2. Les quotes no poden deduir-se en quantia superior a la que legalment corresponga.

  Exemple:

  Un editor ven llibres per 10.000 euros a un llibreter repercutint-li 2.100 euros d'IVA (aplica, per tant, un tipus impositiu del 21 per cent). Els llibres han de gravar-se al 4 per cent, segons la Llei de l'IVA.

  Encara que el llibreter haja pagat els 2.100 euros, només tindrà dret a deduir el 4 per cent, és a dir, 400 euros. Això sense perjudici de l'obligació per part de l'editor de rectificar la repercussió errònia efectuada.

 3. Les quotes no poden deduir-se abans que s'hagueren meritat d'acord amb dret (consulte l'apartat dedicat a la Meritació en el capítol 4 d'este Manual pràctic).