Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Que l'IVA haja sigut suportat en adquisicions de béns o servicis utilitzats en l'activitat empresarial o professional

La Llei reguladora de l'IVA establix que no podran ser objecte de deducció, en cap mesura ni quantia, les quotes suportades o satisfetes per les adquisicions o importacions de béns o servicis efectuades sense la intenció d'utilitzar-les en la realització d'activitats empresarials o professionals, encara que ulteriorment estos béns o servicis s'afecten totalment o parcialment a les citades activitats.

En este apartat s'ha de distingir segons es tracte o no, de béns d'inversió (consulteu el concepte de béns d'inversió més avance en este capítol):

 1. Si es tracta de béns que no són d'inversió o de servicis.

  Per poder deduir les quotes suportades, els béns o servicis han d'utilitzar-se directa i exclusivament en l'activitat empresarial o professional.

  No s'entenen afectes directe i exclusivament a l'activitat, entre altres:

  • Béns utilitzats alternativa o simultàniament en l'activitat empresarial o professional i en unes altres activitats.

  • Béns o drets que no figuren en la comptabilitat o registres oficials de l'activitat.

  • Béns i drets que no s'integren en el patrimoni empresarial o professional.

  Exemple:

  Si s'utilitza simultàniament un equip informàtic que va costar 1.000 euros o el telèfon per a una activitat empresarial i per a fins privats, no es pot deduir les quotes suportades en cap mesura.

 2. Si es tracta de quotes suportades en l'adquisició, importació, arrendament o cessió d'ús de béns d'inversió que s'usen en tot o en part en l'activitat empresarial o professional, o si es tracta dels següents béns o servicis directament relacionats amb els béns d'inversió:

  • Accessoris i peces de recanvie.

  • Combustibles, carburants, lubrificants i productes energètics necessaris per al seu funcionament.

  • Servicis d'aparcament i utilització de vies de peatge.

  • Rehabilitació, renovació i reparació dels béns d'inversió.

  • Subministraments i altres despeses corrents d'immobles. (Resolució del TEAC de 19 de juliol de 2023 - RG 00/06654/2022)

  En este punt 2, cal tindre en compte les següents regles:

  1. No són deduïbles en cap mesura les quotes suportades en:

   • Béns o drets que no figuren en la comptabilitat o registres oficials de l'activitat.

   • Béns i drets que no s'integren en el patrimoni empresarial o professional.

  2. Són deduïbles parcialment les quotes suportades en béns utilitzats, alternativa o simultàniament, en l'activitat empresarial o professional i en unes altres activitats.

   Perquè siga aplicable este punt 2 és necessari provar l'afectació, com a mínim parcial, a l'activitat i una vegada provada l'afectació entraran en joc les presumpcions o la justificació del grau d'afectació.

  Finalment, en este punt 2, hem de distingir al seu torn dos supòsits:

  1. Vehicles automòbils de turisme i seus remolques, ciclomotors i motocicletes:

   • Es presumixen en general afectats al 50 per cent al desenvolupament de l'activitat.

   • Existix una presumpció d'afectació al 100 per cent per a determinats béns: vehicles mixtos utilitzats en el transporte de mercaderies, els utilitzats en el transporte de viatgers, en la prestació de servicis d'ensenyament de conductors o pilots, en proves, assajos, demostracions o promoció de vendes pels seus fabricants, en els desplaçaments professionals dels representants o agents comercials i en servicis de vigilància.

   Exemple:

   Per poder deduir la quota suportada en l'adquisició d'un vehicle de turisme utilitzat en fins particulars i en l'activitat empresarial, és necessari provar l'afectació, com a mínim parcial, a l'activitat i, una vegada provada (per a la qual cosa pot utilitzar-se qualsevol mitjà de prova admés en dret), s'aplicarà la deducció del 50 per cent de la quota suportada, fora que es pretenguera un grau d'utilització superior, cas en què haurà de provar-se per l'interessat, o un inferior, que haurà de ser provat per l'Administració.

  2. Reste de béns d'inversió: les quotes suportades seran deduïbles en la mesura en què utilitzen en el desenvolupament de l'activitat.

   Exemple:

   En cas d'un immoble que es destina a habitatge i a despatx professional, la quota suportada serà deduïble en la part afectada a l'activitat professional, sent un criteri raonable la deducció en proporció als metres quadrats destinats a l'activitat respecte del total de metres de l'immoble. La quota suportada en els subministraments serà deduïble en la part en què l'immoble estiga afecta a l'activitat professional.

Estes deduccions han de regularitzar-se quan s'acredite un grau d'utilització diferent en l'activitat  d'acord amb el procediment de regularització de deduccions per béns d'inversió.

El grau d'utilització en l'activitat ha d'acreditar-se pel subjecte passiu per qualsevol mitjà de prova admés en dret, sense que siga mitjà de prova suficient l'autoliquidació ni la comptabilització o inclusió dels béns en els registres oficials de l'activitat.