Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Funcionament

1. Determinació de la base imposable operació per operació

Els subjectes passius que complisquen els requisits que veurem posteriorment tenen dos alternatives a cada una de les seues operacions:

 1. Aplicar el règim especial a les seues entregues:

  1. En les transmissions repercutiran l'IVA aplicant el tipus impositiu corresponent al bé lliurat, aplicant un procediment especial de determinació de la base imposable.

  2. L'IVA suportat en les adquisicions dels béns revenuts no és deduïble, sense perjudici de la deducció dels restants quotes suportades en l'exercici de la seua activitat (telèfon, lloguers, reparacions, etc.).

  3. La base imposable serà el marge de benefici, minorat a l'IVA.

 2. Aplicar el règim general de l'impost. Sense necessitat de comunicació poden no aplicar el règim especial en les seues entregues, fet que suposa que:

  1. Han de repercutir l'IVA sobre la totalitat de la contraprestació.

  2. Poden deduir les quotes que eventualment hagueren suportat en l'adquisició dels béns revenuts, encara que sense poder practicar la deducció fins que es meriten les corresponents entregues.

2. Determinació de la base imposable de forma global

Quan el subjecte passiu haja optat per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global, ha de determinar per este procediment la base imposable de totes les entregues de béns a què es referix l'aplicació d'este règim de marge global, sense que puga aplicar el règim general de l'impost respecte de tals entregues.