Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

No-aplicació del règim especial

No s'aplicarà el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:

 1. Als que no són titulars d'estes explotacions, segons el vist en l'apartat anterior «Requisits» .

 2. Activitats excloses. El règim especial no pot aplicar-se a les següents activitats:

  1. Quan es transformen, elaboren o manufacturen els productes naturals.

   No tenen esta consideració els actes de mera conservació com: pasteurització, congelació, assecat, neteja, pelat, trossejat, desinfecció, etc.; ni l'obtenció de primeres matèries agropecuàries que no requerisquen el sacrifici del guanyat.

  2. Quan s'embenen els productes obtinguts mesclats amb uns altres adquirits a tercers, fora que siguen merament conservants.

  3. Quan s'embenen els productes en establiments fixos situats fora de les explotacions o en establiments en els que el subjecte passiu realitze a més unes altres activitats econòmiques.

  4. Explotacions cinegètiques recreatives o esportives.

  5. Pesca marítima.

  6. Ramaderia independent.

  7. Prestació de servicis accessoris no inclosos en el règim.

   Les activitats excloses d'este règim (com ramaderia independent; cria, guarda i engreixe de guanyat; servicis accessoris exclosos) poden tributar en el règim simplificat.

 3. Subjectes passius exclosos. No poden aplicar este règim:

  1. Les societats mercantils.

  2. Les societats cooperatives i societats agràries de transformació.

  3. Els qui haguessen realitzat operacions relatives a les activitats compreses en este règim l'any anterior per un import superior a 250.000 euros i els qui superen, per a la totalitat d'operacions diferents a les compreses en este règim durant l'any anterior, 250.000 euros.

   La determinació del volum d'operacions es realitzarà tenint en compte les següents regles:

   • En operacions sotmeses al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca i el règim simplificat per al conjunt de les activitats agrícoles, forestals i ramaderes que es determinen, es computaran únicament aquelles que hagen d'anotar-se en els llibres registre.

   • En operacions sotmeses a uns altres règims especials o al règim general, es computaran segons el que disposa l'article 121 de la Llei de l'IVA. No es computaran les operacions d'arrendament de béns immobles de la qual realització supose el desenvolupament d'una activitat econòmica en l'IRPF.

  4. Els empresaris o professionals que hagueren renunciat a l'aplicació del règim d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per qualsevol de les seues activitats econòmiques.

  5. Els empresaris o professionals que hagueren renunciat a l'aplicació del règim simplificat.

  6. Aquells empresaris o professionals adquisicions de les quals i importacions de béns i servicis per al conjunt de les seues activitats empresarials o professionals hagen superat l'any anterior 250.000 euros anuals, IVA exclòs (no es tenen en compte les adquisicions d'immobilitzat).

 4. Renuncia al règim especial.

  Regla general

  En general, la renuncia ha d'efectuar-se a través de la corresponent declaració censal (model 036 o 037), que té una vigència mínima de tres anys i s'entendrà prorrogada per a cadascun dels anys següents en què poguera resultar aplicable el règim, fora que es revoque expressament el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de ser efectiu.

  No obstant això, el termini de les renuncies i revocacions per a l'any 2023 és des del 25 de desembre de 2022 fins el 31 de gener de 2023.

  Les renuncies i revocacions presentades des de l'1 fins el 24 de desembre de 2022 s'entenen presentades en termini, sent modificables en el termini previst en el paràgraf anterior.

   Regles especials

  La pràctica de les deduccions de les quotes suportades o satisfetes abans de l'inici de la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de servicis equival a la renuncia.

  La renuncia també s'entén realitzada amb la presentació en termini de l'autoliquidació corresponent al primer trimestre de l'any natural en què haja d'assortir efectes o de la primera declaració que haja de presentar-se després del començament de l'activitat aplicant el règim general.