Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Contingut

El grup d'entitats podrà optar per l'aplicació del règim especial normal o per l'aplicació del règim especial en un nivell avançat. Esta opció establida en l'article 163 sexies. Cinc de la Llei de l'IVA, es veu desenvolupada en l'article 163 octies. Un i Tres de la citada Llei.

L'opció pel nivell avançat es referirà al conjunt d'entitats que apliquen el règim especial i formen part del mateix grup d'entitats, havent d'adoptar-se l'acord conforme al que disposa l'apartat «Condicions per a l'aplicació del règim especial». Esta opció tindrà una validesa mínima d'un any natural, entenent-se prorrogada excepte renuncia.

Opció pel nivell avançat

Quan s'exercite esta opció, establida en l'article 163 sexies. Cinc de la Llei de l'IVA, la base imposable de les entregues de béns i prestacions de servicis realitzades en el territori d'aplicació de l'impost entre entitats d'un mateix grup que apliquen el règim especial, estarà constituïda pel cost dels béns i servicis utilitzats directament o indirectament, totalment o parcialment, en la seua realització i pels quals s'haja suportat o satisfet efectivament l'impost.

Quan els béns utilitzats tinguen la condició de béns d'inversió, la imputació del seu cost s'haurà d'efectuar per complet dins del període de regularització de quotes corresponents a estos béns.

Cadascuna de les entitats del grup actuarà, en les seues operacions amb entitats que no formen part del mateix grup, d'acord amb les regles generals de l'impost, sense que en estos casos el règim del grup d'entitats produïsca efecte algun.

Quan s'exercite l'opció per este nivell avançat, les operacions entre entitats d'un mateix grup que apliquen el règim especial, constituiran un sector diferenciat de l'activitat, a què s'entendran afectes els béns i servicis utilitzats directament o indirectament, totalment o parcialment, en la realització de les citades operacions i pels quals s'haguera suportat o satisfet efectivament l'impost.

Els empresaris o professionals podran deduir íntegrament les quotes suportades o satisfetes per l'adquisició de béns i servicis destinats directament o indirectament, totalment o parcialment, a la realització d'estes operacions, sempre que estos béns i servicis s'utilitzen en la realització d'operacions que generen el dret a la deducció conforme al que preveu l'article 94 de Llei de l'IVA. Esta deducció es practicarà en funció del destí previsible dels citats béns i servicis, sense perjudici de la seua rectificació si aquell anara alterat.

Les entitats que exercisquen l'opció pel nivell avançat aplicaran la regla de prorrata especial en relació amb el sector diferenciat de les operacions intragrup, sense perjudici de les opcions que es pogueren exercitar en relació amb la resta de sectors diferenciats que si escau, tingueren cadascuna de les entitats del grup (el Reial decret 1073/2014, de 19 de desembre, va modificar l'article 61 bis.3 del RIVA amb efectes a partir d'1 de gener de 2015).

L'import de les quotes deduïbles per a cadascun dels empresaris o professionals integrats en el grup d'entitats serà el que resulte de les regles generals de l'impost. Estes deduccions es practicaran de forma individual per part de cadascun dels empresaris o professionals que apliquen el règim especial del grup d'entitats.

Determinat l'import de les quotes deduïbles per a cadascun d'estos empresaris o professionals, seran ells els qui individualment exerciten el dret a la deducció.

En cas que a les operacions realitzades per alguna de les entitats incloses en el grup d'entitats els anara aplicable qualsevol dels restants règims especials regulats en la Llei de l'IVA, estes operacions seguiran el règim de deduccions que els corresponga segons estos règims.