Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Opció al règim de les entitats sense fins lucratius

Regulació:Article 13 Llei 49/2002

Les entitats sense ànim de lucre que opten per aplicar el règim fiscal especial establit en el Títol II estaran obligades a declarar per l'Impost sobre Societats la totalitat de les seues rendes, exemptes i no exemptes.

Les entitats sense ànim de lucre que opten per aplicar este règim especial hauran de comunicar a l'Administració tributària la seua opció a través de la corresponent declaració censal, segons s'establix a l'article 1.1 del Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

A tindre en compte:

Estes entitats per a comunicar la seua opció per aplicar el règim fiscal de les entitats sense fins lucratius del Títol II de la Llei 49/2002, hauran de presentar el model 036 i marcar la casella [135] de la pàgina 1 i les caselles [651] y [653] de la pàgina 6 de l'esmentat model.

Quant a la declaració de l'Impost sobre Societats, estes entitats per a comunicar que han optat per l'esmentat règim en el període impositiu de declaració, hauran de marcar la casella [00001] «Entitat sense ànim de lucre acollida règim fiscal Títol II Llei 49/2002» de la pàgina 1 del model 200.

Este règim fiscal especial s'aplicarà al període impositiu que finalitze posteriorment a la data de presentació de la declaració censal en què es continga l'opció i als successius, en tant que l'entitat no renuncie al règim.

Les entitats sense ànim de lucre que no hagen optat per aplicar el règim fiscal establit en el Títol II de la Llei 49/2002, aplicaran el règim de les entitats parcialment exemptes de l'article 9.3 del LIS regulat al Capítol XIV del Títol VII de la LIS, quedant obligades a declarar per la totalitat de les seues rendes, exemptes i no exemptes, tret de quan complisquen els requisits de l'article 124.3 del LIS, en el cas del qual no estan obligades a declarar.

A tindre en compte:

Quan estes entitats sense ànim de lucre apliquen el règim de les entitats parcialment exemptes de l'article 9.3 del LIS, marcaran la casella [00002] «Entidad parcialment eximix» de la pàgina 1 del model 200, en lloc de la casella [00001] «Entitat sense ànim de lucre acollida règim fiscal Títol II Llei 49/2002».