Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Renúncia al règim de les entitats sense fins lucratius

Les entitats sense ànim de lucre que hagen exercitat l'opció pel règim fiscal establit en el Títol II de la Llei 49/2002 podran renunciar a la seua aplicació.La renúncia, segons s'establix a l'article 1.2 del Reial Decret 1270/2003, produirà efectes a partir del període impositiu que s'inicie posteriorment a la seua presentació, que s'haurà d'efectuar amb almenys un mes d'antelació a l'inici d'aquell, mitjançant la corresponent declaració censal.

A tindre en compte:

La renúncia al règim fiscal del Títol II de la Llei 49/2002 es farà efectiva marcant la casella [135] de la pàgina 1 i les caselles [652] i [654] de la pàgina 6 del model 036.

En la declaració de l'Impost sobre Societats, les entitats sense fins lucratius que hagen renunciat a l'aplicació de l'esmentat règim, deixaran de marcar la casella [00001] «Entitat sense ànim de lucre acollida règim fiscal Títol II Llei 49/2002» de la pàgina 1 del model 200, a partir del període impositiu que s'inicie posteriorment a la presentació de la declaració censal.

Les entitats sense ànim de lucre que renuncien a l'aplicació del règim fiscal establit en el Títol II de la Llei 49/2002, aplicaran el règim de les entitats parcialment exemptes de l'article 9.3 del LIS regulat al Capítol XIV del Títol VII de la LIS, quedant obligades a declarar per la totalitat de les seues rendes, exemptes i no exemptes, tret de quan complisquen els requisits de l'article 124.3 del LIS, en el cas del qual no estan obligades a declarar.

A tindre en compte:

Quan estes entitats renuncien a l'aplicació del règim fiscal establit en el Títol II de la Llei 49/2002, a partir del període impositiu que s'inicie posteriorment a la presentació de la declaració censal de renúncia, hauran de marcar la casella [00002] «Entidad parcialment eximix» de la pàgina 1 del model 200, en lloc de la casella [00001] «Entitat sense ànim de lucre acollida règim fiscal Títol II Llei 49/2002».