Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Renuncia al règim de les entitats sense fins lucratius

Les entitats sense finalitat de lucre que hagen exercitat l'opció pel règim fiscal establit en el Títol II de la Llei 49/2002 podran renunciar a la seua aplicació. La renuncia, segons s'establix en l'article 1.2 del Reial decret 1270/2003, produirà efectes a partir del període impositiu que s'inicie amb posterioritat a la seua presentació, que haurà d'efectuar-se amb com a mínim un mes d'antelació a l'inici d'aquell, mitjançant la corresponent declaració censal.

A tindre en compte :

La renuncia al règim fiscal del Títol II de la Llei 49/2002 es farà efectiva marcant la casella [135] de la pàgina 1 i les caselles [652] i [654] de la pàgina 6 del model 036.

En la declaració de l'impost sobre societats, les entitats sense fins lucratius que hagen renunciat a l'aplicació d'este règim, deixaran de marcar la casella [00001] «Entitat sense finalitat de lucre acollida règim fiscal Títol II Llei 49/2002» de la pàgina 1 del model 200, a partir del període impositiu que s'inicie amb posterioritat a la presentació de la declaració censal.

Les entitats sense finalitat de lucre que renuncien a l'aplicació del règim fiscal establit en el Títol II de la Llei 49/2002, aplicaran el règim de les entitats parcialment exemptes de l'article 9.3 de la LIS regulat en el Capítol XIV del Títol VII de la LIS, quedant obligades a declarar per la totalitat de les seues rendes, exemptes i no exemptes, excepte quan complisquen els requisits de l'article 124.3 de la LIS, cas en què no estan obligades a declarar.

A tindre en compte :

Quan estes entitats renuncien a l'aplicació del règim fiscal establit en el Títol II de la Llei 49/2002, a partir del període impositiu que s'inicie amb posterioritat a la presentació de la declaració censal de renuncia, hauran de marcar la casella [00002] «Entitat parcialment exempta» de la pàgina 1 del model 200, en lloc de la casella [00001] «Entitat sense finalitat de lucre acollida règim fiscal Títol II Llei 49/2002».