Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del quadre «Règim de les entitats navilieres en funció del tonatge» (pàgina 21 del model 200)

Les entitats que apliquen el règim especial de les entitats navilieres han de complimentar este quadre, consignant les magnituds principals referides a este règim especial de la següent manera:

  • En la casella [N1] «NÚM. de vaixells als que s'aplica el règim», es consignarà el nombre de vaixells als que se'ls aplica el règim especial, d'acord amb el que preveu l'article 113 de la LIS.

  • En la casella [00630] «Base imposable resultant d'aplicar l'escala de l'article 114 LIS», es consignarà l'import de la part de la base imposable que es corresponga amb l'explotació o titularitat dels vaixells als que resulte d'aplicació el règim especial. Este import s'obtindrà de l'aplicació de l'escala de gravamen establida en l'article 114.1 de la LIS.

  • En la casella [00631] «Import de rendes generades en transmissions de vaixells (reserva, diferència entre l'amortització fiscal i comptable)», es consignarà l'import que corresponga a les rendes generades en la transmissió de vaixells de la qual titularitat ja la tinguera el contribuent quan va accedir al règim especial, o de vaixells usats adquirits una vegada corresponga l'aplicació del mateix. Este import es determinarà segons el procediment indicat en l'article 114.2 de la LIS.

  • Si sobre l'import de la renda recollida en la casella [00631] procedix la compensació de bases imposables negatives, la quantia a compensar es consignarà en la casella [00632] «Compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors».

  • En la casella [00579] «Base imposable resultant de l'aplicació del règim», es consignarà la suma de la casella [00630] i de la casella [00631], minorada si escau, per l'import de la compensació de bases negatives recollit en la casella [00632]:

    [00579] = [00630] + ([00631] – [00632])

  • Finalment, l'import consignat en la casella [00579] com a resultat de l'operació anterior, es traslladarà a la mateixa casella de la pàgina 13 del model 200, a l'efecte de poder determinar la base imposable d'estes entitats (consulte a este efecte l'apartat «Determinació de la base imposable (pàgina 13 del model 200 »).

A tindre en compte:

En el cas que es compensen bases imposables negatives de períodes anteriors amb la part de base imposable corresponent a les rendes derivades de la transmissió de vaixells afectes al règim, generades en períodes en els que tals vaixells no estaven inclosos en el mateix, segons establix l'article 114.2 de la LIS, haurà de tindre's en compte el següent:

  • Les bases negatives que es compensen es consignaran en la casella [00632] de la pàgina 21 del model 200. L'import compensat no podrà ser superior al de la casella [00631] de la mateixa pàgina.

  • Així mateix, com totes les bases imposables negatives de períodes impositius anteriors a compensar es detallen en la pàgina 15 del model 200, l'import total que resulte a compensar, consignat en la casella [00547] d'esta pàgina 15, haurà de traslladar-se a la mateixa casella de la pàgina 13 del model 200, minorant el seu import amb l'import consignat en la casella [00632] de la pàgina 21 d'este model.