Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Determinació de la base imposable (pàgina 13 del model 200)

Per a determinar la base imposable en la liquidació de l'impost sobre societats (casella [00552]), les entitats que apliquen el règim especial de les entitats navilieres en funció del tonatge:

 1. Hauran de traslladar a la casella [00550] «Base imposable abans de la reserva de capitalització i de la compensació de bases imposables negatives» de la pàgina 13 del model 200, la suma de les següents caselles:

  1. En la casella [00578] «Base imposable d'activitats o rendes que tributen en règim general» de la pàgina 13 del model 200, es consignarà la part de la base imposable que corresponga a les activitats no subjectes al règim especial.

   La seua determinació s'efectuarà aplicant el règim general de l'impost sobre societats, tenint en compte exclusivament les rendes procedents d'elles.

   Per fer-ho, estes entitats hauran d'efectuar la següent operació:

   [00578] = [00501] + [00417] - [00418]

   A estos efectes, convé ressaltar que per a l'obtenció prèvia dels imports corresponents a les caselles [00417] i [00418] «Total correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys» de la pàgina 13 del model 200, les entitats navilieres hauran d'haver computat els respectius imports de les partides d'augments i disminucions que si escau procedisquen i, si més no, l'import de les caselles [00397] o [00398] «Règim d'entitats navilieres en funció del tonatge (Capítol XVI del Títol VII LIS (segons corresponga i com s'ha indicat en l'apartat anterior respecte d'ambdues caselles).

   L'import obtingut per a la casella [00578] haurà d'incloure's en esta casella si més no, fins i tot si el resultat és igual a zero o negatiu i, en este últim supòsit, precedit del signe menys (-).

   Si l'import de la casella [00578] resulta negatiu no s'efectuarà la suma de les caselles [00578] i [00579], traslladant directament l'import de la casella [00579] a la casella [00550].

  2. En la casella [00579] «Base imposable derivada de l'aplicació del règim especial» de la pàgina 13 del model 200, es consignarà la part de la base imposable que es corresponga amb l'explotació, titularitat i, si escau, gestió tècnica i de tripulació, dels vaixells acollits al règim especial.

   Per a obtindre l'import a consignar en esta casella, prèviament s'haurà de complimentar el quadre específic «Règim de les entitats navilieres en funció del tonatge» de la pàgina 21 del model 200, de la manera com s'ha detallat anteriorment (per a conéixer com es complimenta este quadre, consulte el següent apartat ).

 2. Si estes entitats han consignat en la casella [00550] «Base imposable abans de la reserva de capitalització i de la compensació de bases imposables negatives» de la pàgina 13 del model 200, un import positiu resultant de la suma dels imports de les caselles [00578] «Base imposable d'activitats o rendes que tributen en règim general» i [00579] «Base imposable derivada de l'aplicació del règim especial», podran compensar bases imposables negatives d'exercicis anteriors de la següent manera:

  1. L'import total de bases imposables negatives a compensar durant el període impositiu objecte de liquidació, consignat en la casella [00547] de la pàgina 15 del model 200 (que resulta de l'emplenament del quadre «Detall de la compensació de bases imposables negatives »), haurà de traslladar-se a la mateixa casella de la pàgina 13 del model 200, però minorat en l'import consignat en la casella [00632] «Compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors» de la pàgina 21 del model.

   Les entitats navilieres que tributen per este règim especial al complimentar el quadre «Detall de la compensació de bases imposables negatives» de la pàgina 15 del model 200 (consulte la forma de complimentar este quadre en el Capítol 5 d'este Manual pràctic), a diferència de la resta d'entitats, no hauran d'efectuar el simple trasllat de l'import de la casella [00547] d'este quadre a la mateixa casella de la pàgina 13 del model 200, sinó que prèviament hauran de minorar el total consignat en la casella [00547] de la pàgina 15 del model 200 en l'import consignat en la casella [00632] de la pàgina 21 del model 200, i la quantia resultant de tal minoració haurà de ser la que es consigne en la casella [00547] de la pàgina 13 d'este model.

  2. L'import consignat en la casella [00547] de la pàgina 13 del model 200 s'haurà de restar de la quantia consignada en la casella [00550], però tenint en compte que la quantitat màxima en què es pot minorar l'import de la casella [00550] és l'import que figure en la casella [00578].

 3. Finalment, la quantitat resultant de restar la casella [00547] a la casella [00550], que no podrà ser negativa, es consignarà en la casella [00552] «Base imposable» de la pàgina 13 del model 200.