Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del model 200

Només en el supòsit en què l'import de la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives» siga positiu i diferent de zero, els contribuents podran compensar les bases imposables negatives procedents de períodes anteriors, consignant en la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors» de la pàgina 13 del model 200, com disminució de l'import de la casella [00550], l'import de les mateixes que decidisquen compensar en aquesta declaració. L'import consignat en la casella [00547] serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglosse «Detall de bases imposables negatives» de la pàgina 15 del model 200 que s'explica al final d'este apartat.

Per al càlcul del límit a la compensació de bases imposables negatives, no s'ha de tindre en compte l'import de les quitacions o esperes conseqüència d'un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent. Per tant, este import haurà de consignar-se en la casella [00545] «Rendes corresponents a treus per acord amb creditors (art. 26.1 LIS)» de la pàgina 14 del model 200 (casella [00593] «Rendes corresp. a treus per acord amb creditors no vinculats cooperatives (a nivell quota) (DA 8a Llei 20/1990)» de la pàgina 14 del model 200 en el cas de societats cooperatives).

Per este mateix motiu, l'import de les rendes corresponents a la reversió de les pèrdues per deteriorament que s'integren en la base imposable per aplicació del que disposa la disposició transitòria setzena de la LIS, s'haurà de consignar en la casella [01509] «Rendes corresponents a la reversió de deterioraments (DT 16a.8 LIS)» de la pàgina 14 del model 200 (casella [01510] «Rendes corresponents a la reversió de deterioraments cooperatives (a nivell quota) (DT 16a.8 LIS)» de la pàgina 14 del model 200 en el cas de societats cooperatives).

Per tant, i únicament per a determinar l'import de la casella [00547] que estarà afectat per l'aplicació de la corresponent limitació establida per a la compensació de bases imposables negatives, es restarà a esta casella [00547] l'import que figure en les citades caselles [00545] i [01509] (caselles [00593] i [01510] en cas de societats cooperatives).

A tindre en compte:

Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure en la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a l'efecte de determinar l'aplicació dels límits a la compensació de les bases imposables negatives en els termes prevists en l'article 26 de la LIS.

A estos efectes, al complimentar la casella [00547] s'obrirà una finestra de desglosse (excepte en els posats que ja s'haja complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), en què el contribuent haurà d'indicar si l'import net del volum de negoci durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha sigut inferior a 20 milions, com a mínim de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o com a mínim de 60 milions d'euros. L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

L'opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per a determinar els límits en el càlcul de les correccions comptables derivades de l'aplicació de l'article 11.12 de la LIS, de la compensació de quotes negatives per les pèrdues de les cooperatives i de les deduccions per doble imposició, pel que una vegada complimentat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en unes altres pantalles.

Nota comú a les caselles [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives» i [00547] «Compensació de bases imposables negatives períodes anteriors »:

 • Si l'import de la casella [00550] és zero o negatiu, en cap cas podrà compensar-se quantitat alguna de les bases imposables negatives de períodes impositius anteriors, i s'haurà de consignar la xifra zero («0 ») en la casella [00547].

 • Si l'import de la casella [00550] és positiu, l'import de la casella [00547] minorat si escau, pels imports consignats en les caselles [00545] i [01509], tindrà com a límit el de la casella [00550]. És a dir, de l'aplicació de la casella [00547] no podrà resultar un import negatiu en la casella [00552] «Base imposable» en cap cas.

Emplenament del quadre «Detall de la compensació de bases imposables» (pàgina 15 del model 200)

L'entitat declarant, fora que es tracti d'una societat cooperativa, o d'entitats pertanyents a un grup fiscal que marquen les caselles [00009] o [00010] respecte de l'any del qual provenen les bases imposables negatives pendents de compensar a l'inici del període impositiu objecte de declaració, haurà de complimentar este quadre de la forma que es detalla a continuació:

 • En la columna «Pendent d'aplicació a comence del període/generada durant el període» es recollirà els imports relatius a la compensació de bases imposables negatives generades durant els períodes 1997 a 2021, pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu.

  La fila «Compensació de base any 2021(*)» només haurà de complimentar-se si l'entitat declarant té bases imposables negatives per un altre període impositiu iniciat també el 2021, però inferior a 12 mesos i previ al període impositiu que és objecte de declaració.

  En el cas d'entitats període impositiu del qual no es corresponga amb l'any natural o que tinguen període impositiu partit, les bases imposables negatives de períodes anteriors pendents de compensació hauran d'incloure's com procedents de l'any en què l'exercici s'haja iniciat.

 • En la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat si escau) de l'import corresponent de la columna «Pendent d'aplicació a comence del període/generada durant el període», que s'aplica en la liquidació del període impositiu objecte de declaració.

  En esta columna no ha d'incloure's l'import de la base imposable negativa que, si escau, haja pogut generar-se en el propi període impositiu objecte de declaració (és a dir, no tindrà contingut la casella relativa a la «Compensació de base any 2021 »).

  El total de la columna «Aplicat en esta liquidació» que es recull en la casella [00547], es traslladarà a la casella [00547] de la pàgina 13 del model 200.

 • En la columna «Pendent d'aplicació en períodes futurs» es consignarà la diferència positiva entre l'import de la compensació de bases imposables negatives a l'inici del període impositiu o generades durant este període de la columna «Pendent d'aplicació a comence del període/generada durant el període», i l'import de la compensació de bases imposables negatives aplicat en la liquidació del període impositiu objecte de declaració de la columna «Aplicat en esta liquidació».