Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del model 200

Només en el supòsit en què l'import de la casella [00550] «Base Imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives» siga positiu i diferent de zero, els contribuents podran compensar les bases imposables negatives procedents de períodes anteriors, consignant en la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors» de la pàgina 13 del model 200, com a disminució de l'import de la casella [00550], l'import de les mateixes que decidisquen compensar en la present declaració.L'import consignat a la casella [00547] serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglossament «Detall de bases imposables negatives» de la pàgina 15 del model 200 que s'explica al final d'este apartat.

Per al càlcul del límit a la compensació de bases imposables negatives, no s'ha de tindre en compte l'import de les lleves o esperes conseqüència d'un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent.Per tant, l'esmentat import s'haurà de consignar en la casella [00545] «Rendes corresponents a lleves per acord amb creditors (art. 26.1 LIS)» de la pàgina 14 del model 200 (casella [00593] «Rendes corresp.a lleves per acord amb creditors no vinculats cooperatives (a nivell quota) (DONA 8a Llei 20/1990)» de la pàgina 14 del model 200 en el cas de societats cooperatives).

Per este mateix motiu, l'import de les rendes corresponents a la reversió de les pèrdues per deteriorament que s'integren a la base imposable per aplicació del disposat en la disposició transitòria setzena del LIS, s'haurà de consignar en la casella [01509] «Rendes corresponents a la reversió de deterioraments (DT 16a.8 LIS)» de la pàgina 14 del model 200 (casella [01510] «Rendes corresponents a la reversió de deterioraments cooperatives (a nivell quota) (DT 16é.8 LIS)» de la pàgina 14 del model 200 en el cas de societats cooperatives).

Per tant, i únicament per a determinar l'import de la casella [00547] que estarà afectat per l'aplicació de la corresponent limitació establida per a la compensació de bases imposables negatives, es restarà a l'esmentada casella [00547] l'import que figure a les esmentades caselles [00545] i [01509] (caselles [00593] i [01510] en cas de societats cooperatives).

A tindre en compte:

Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure a la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a efectes de determinar l'aplicació dels límits a la compensació de les bases imposables negatives en els termes previstos a l'article 26 de la LIS.

A estos efectes, en complimentar la casella [00547] s'obrirà una finestra de desglossament (excepte en els supòsits que ja s'haja complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), en la que el contribuent haurà d'indicar si el import net de la xifra de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha sigut inferior a 20 milions, almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o almenys de 60 milions d'euros.L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

L'opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per a determinar els límits en el càlcul de les correccions comptables derivades de l'aplicació de l'article 11.12 del LIS, de la compensació de quotes negatives per les pèrdues de les cooperatives i de les deduccions per doble imposició, pel que una vegada complimentat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en altres pantalles.

Nota comuna a les caselles [00550] «Base Imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives» i [00547] «Compensació de bases imposables negatives períodes anteriors»:

 • Si l'import de la casella [00550] és zero o negatiu, en cap cas no podrà compensar-se cap quantitat de les bases imposables negatives de períodes impositius anteriors, i s'haurà de consignar la xifra zero («0») a la casella [00547].

 • Si l'import de la casella [00550] és positiu, l'import de la casella [00547] minorat en el seu cas, pels imports consignats a les caselles [00545] i [01509], tindrà com a límit el de la casella [00550].És a dir, de l'aplicació de la casella [00547] no podrà resultar un import negatiu a la casella [00552] «Base Imposable» en cap cas.

Emplenament del quadre «Detall de la compensació de bases imposables» (pàgina 15 del model 200)

L'entitat declarant, tret que es tracte d'una societat cooperativa, o d'entitats pertanyents a un grup fiscal que marquen les caselles [00009] o [00010] respecte de l'any del qual provenen les bases imposables negatives pendents de compensar a l'inici del període impositiu objecte de declaració, haurà d'emplenar este quadre de la forma que es detalla a continuació:

 • A la columna «Pendent d'aplicació al principi del període/generada en el període» es recollirà els imports relatius a la compensació de bases imposables negatives generades en els períodes 1997 a 2021, pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu.

  La fila «Compensació de base any 2021(*)» només s'haurà de complimentar si l'entitat declarant té bases imposables negatives per un altre període impositiu iniciat també en 2021,pero inferior a 12 mesos i previ al període impositiu que és objecte de declaració.

  En el cas d'entitats el període impositiu de les quals no es corresponga amb l'any natural o que tinguen període impositiu partit, les bases imposables negatives de períodes anteriors pendents de compensació s'hauran d'incloure com a procedents de l'any en què l'exercici s'haja iniciat.

 • A la columna «Aplicat en esta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat en el seu cas) de l'import corresponent de la columna «Pendent d'aplicació al principi del període/generada en el període», que s'aplica en la liquidació del període impositiu objecte de declaració.

  En esta columna no s'ha d'incloure l'import de la base imposable negativa que, en el seu cas, haja pogut generar-se en el mateix període impositiu objecte de declaració (és a dir, no tindrà contingut la casella relativa a la «Compensació de base any 2021»).

  El total de la columna «Aplicat en esta liquidació» que es recull a la casella [00547], es traslladarà a la casella [00547] de la pàgina 13 del model 200.

 • A la columna «Arracada d'aplicació en períodes futurs» es consignarà la diferència positiva entre l'import de la compensació de bases imposables negatives a l'inici del període impositiu o generades en l'esmentat període de la columna «Pendent d'aplicació al principi del període/generada en el període», i l'import de la compensació de bases imposables negatives aplicat en la liquidació del període impositiu objecte de declaració de la columna «Aplicat en esta liquidació».