Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Ajustaments fiscals per l'aplicació de la reserva d'anivellament (caselles 01033 i 01034)

Les entitats de reduïda dimensió que apliquen este incentiu fiscal hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [01033] i [01034] «Reserva d'anivellament» de la pàgina 13 del model 200:

  • Durant el període impositiu en el que l'entitat minore en un 10 per cent seu base imposable positiva, haurà de realitzar un ajustament negatiu en la casella [01034] per l'import d'esta minoració, tenint en compte el límit màxim de reducció d'1 milió d'euros.

  • Estes entitats hauran de revertir aquell ajustament negatiu consignant en la casella [01033] d'augments, l'import de les quantitats minorades que addicionen durant els períodes impositius que concloguen en els 5 anys immediats i successius al període impositiu en què es va realitzar la minoració, sempre que la base imposable siga negativa i per l'import de la mateixa.

    A tindre en compte:

    En el supòsit en què, en el termini dels cinc anys immediats i successius, estes entitats no hagen generat suficients bases imposables negatives perquè es produïsca la reversió íntegra de l'ajustament negatiu practicat durant el període impositiu inicial, haurà d'addicionar a seu base imposable durant l'últim període impositiu corresponent al còmput dels cinc anys, l'import restant.