Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Ajustaments fiscals per l'aplicació de la reserva d'anivellament (caselles 01033 i 01034)

Les entitats de reduïda dimensió que apliquen este incentiu fiscal hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [01033] i [01034] «Reserva d'anivellament» de la pàgina 13 del model 200:

  • En el període impositiu en el qual l'entitat minore en un 10 per cent el seu base imposable positiva, haurà de realitzar un ajustament negatiu en la casella [01034] per l'import de l'esmentada minoració, tenint en compte el límit màxim de reducció d'1 milió d'euros.

  • Estes entitats deuran revertir eixe ajustament negatiu consignant en la casella [01033] d'augments, l'import de les quantitats minorades que addicionen en els períodes impositius que acaben en els 5 anys immediats i successius al període impositiu en què es va realitzar la minoració, sempre que la base imposable siga negativa i per l'import de la mateixa.

    A tindre en compte:

    En el supòsit en què, en el termini dels cinc anys immediats i successius, les esmentades entitats no hagen generat prou bases imposables negatives perquè es produïsca la reversió íntegra de l'ajustament negatiu practicat en el període impositiu inicial, haurà d'addicionar la seua base imposable en l'últim període impositiu corresponent al còmput dels cinc anys, l'import restant.