Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Càlcul de la base imposable després de la reserva d'anivellament (casella 01330)

Les entitats que apliquen la reserva d'anivellament en els termes de l'article 105 de la LIS, hauran de consignar en la casella [01330] «Base imposable després de la reserva d'anivellament »de la pàgina 14 del model 200, l'import que resulte d'aplicar a la base imposable (casella [00552]) de la pàgina 13 del model 200, els ajustaments recollits en les caselles [01033] i [01034] «Reserva d'anivellament »de la pàgina 13 d'este model corresponent a l'aplicació d'este incentiu fiscal, realitzant el següent càlcul:

casella [01330] = [00552] + [01033] - [01034]

A tindre en compte:

Si la base imposable consignada en la casella [00552] és positiva, esta es podrà minorar per aplicació de la reserva d'anivellament en un 10 per cent amb el límit màxim d'1 milió d'euros.

A estos efectes, només si la casella [00552] és positiva, la casella [01034] d'ajustament negatiu per reserva d'anivellament podrà tindre contingut i el seu import serà el 10 per cent de la base amb el límit màxim d'1 milió d'euros. L'import restant, si n'hi hagués, quedarà pendent de reduir en períodes futurs.

Si la base imposable consignada en la casella [00552] és negativa, no serà possible minorar la base imposable aplicant la reserva d'anivellament, ja que esta reserva només es pot aplicar quan la base imposable és positiva.

No obstant això, si en períodes positius anteriors l'entitat ha minorat seu base imposable positiva per aplicació de la reserva d'anivellament, aquella quantitat ha d'addicionar-se a la base imposable negativa dels períodes impositius que concloguen en els 5 anys immediats i successius a la finalització del període impositiu en què es realitze esta minoració, i fins l'import de la mateixa.

D'aquesta manera, només si la casella [00552] és negativa, la casella [01033] d'ajustament positiu per reserva d'anivellament podrà tindre contingut i el seu import serà el valor de la casella [00552].

La casella [01033] pot complimentar-se per entitats que no tinguen la condició de reduïda dimensió, ja que han pogut perdre aquella condició quan addicionen a seu base imposable, les quantitats que van minorar per aplicació de la reserva d'anivellament quan sí tenien la consideració d'entitats de reduïda dimensió. Per tant, estes entitats, inclús no tenint la condició de reduïda dimensió, hauran d'efectuar també el càlcul de la casella [01330] «Base imposable després de la reserva d'anivellament».

En canvi, la casella [01034] només pot complimentar-se per entitats de reduïda dimensió, ja que la minoració de la base imposable per aplicació de la reserva d'anivellament, només és possible per a entitats que tinguen esta condició (prèviament, estes entitats hauran d'haver marcat la casella [00006] «Incentius entitat de reduïda dimensió (Capítol XI, Títol VII LIS)» de la pàgina 1 del model 200).

Encara que les caselles [01033] i [01034] no tinguen contingut, la casella [01330] s'ha de complimentar. En este cas, l'import de la casella [01330] coincidirà amb el de la casella [00552].