Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Càlcul de la base imposable després de la reserva d'anivellament (casella 01330)

Les entitats que apliquen la reserva d'anivellament en els termes de l'article 105 de la LIS, hauran de consignar en la casella [01330] «Base Imposable després de la reserva d'anivellament» de la pàgina 14 del model 200, l'import que resulte d'aplicar a la base imposable (casella [00552]) de la pàgina 13 del model 200, els ajustaments recollits a les caselles [01033] i [01034] «Reserva d'anivellament» de la pàgina 13 de l'esmentat model corresponents a l'aplicació de l'esmentat incentiu fiscal, realitzant el següent càlcul:

casella [01330] = [00552] + [01033] - [01034]

A tindre en compte:

Si la base imposable consignada a la casella [00552] és positiva, esta es podrà minorar per aplicació de la reserva d'anivellament en un 10 per cent amb el límit màxim d'1 milió d'euros.

A estos efectes, només si la casella [00552] és positiva, la casella [01034] d'ajustament negatiu per reserva d'anivellament podrà tindre contingut i el seu import serà el 10 per cent de la base amb el límit màxim d'1 milió d'euros.L'import restant, si n'hi haguera, quedarà pendent de reduir en períodes futurs.

Si la base imposable consignada a la casella [00552] és negativa, no serà possible minorar la base imposable aplicant la reserva d'anivellament, ja que l'esmentada reserva només es pot aplicar quan la base imposable és positiva.

No obstant això, si en períodes positius anteriors l'entitat ha minorat la seua base imposable positiva per aplicació de la reserva d'anivellament, eixa quantitat s'ha d'addicionar a la base imposable negativa dels períodes impositius que concloguen en els 5 anys immediats i successius a l'acabament del període impositiu en què es realitze l'esmentada minoració, i fins a l'import de la mateixa.

D'esta forma, només si la casella [00552] és negativa, la casella [01033] d'ajustament positiu per reserva d'anivellament podrà tindre contingut i el seu import serà el valor de la casella [00552].

La casella [01033] pot emplenar-se per entitats que no tinguen la condició de reduïda dimensió, ja que han pogut perdre eixa condició quan addicionen a la seua base imposable, les quantitats que van minorar per aplicació de la reserva d'anivellament quan sí que tenien la consideració d'entitats de reduïda dimensió.Per tant, estes entitats, fins i tot no tenint la condició de reduïda dimensió, hauran d'efectuar també el càlcul de la casella [01330] «Base Imposable després de la reserva d'anivellament».

En canvi, la casella [01034] només pot emplenar-se per entitats de reduïda dimensió, ja que la minoració de la base imposable per aplicació de la reserva d'anivellament, només és possible per a entitats que tinguen l'esmentada condició (prèviament, estes entitats hauran d'haver marcat la casella [00006] «Incentius entitat de reduïda dimensió (Capítol XI, Títol VII LIS)» de la pàgina 1 del model 200).

Encara que les caselles [01033] i [01034] no tinguen contingut, la casella [01330] s'ha d'emplenar.En este cas, l'import de la casella [01330] coincidirà amb el de la casella [00552].