Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Supòsits pràctics

Exemple 1:

La societat «M» és una entitat de reduïda dimensió que tributa pel règim especial aplicable a estes entitats previst en els articles 101 a 105 de la LIS, període impositiu del qual coincidix amb l'any natural.

Esta societat en l'exercici 2020 estava obligada a dotar una reserva de 100.000 euros i només va dotar en este exercici la quantitat de 50.000 euros.

En la declaració de l'impost sobre societats de l'exercici 2020, la societat «M» va haver de complimentar l'apartat «Dotació de la reserva» del quadre «Reserva d'anivellament »de la pàgina 20 bis del model 200 de la següent manera:

Exercici de
generació
Import reserva
a dotar
Import reserva
dotada
Import reserva
pendent dotació
Reserva disposada
2020 [02413] 100.000 [02414] 50.000 [02415] 50.000 [02416] 0

Posteriorment en l'exercici 2021, la societat «M» dota una reserva addicional de 25.000 euros corresponent a l'import de la reserva que estava obligada a dotar en l'exercici 2020.

En la declaració de l'impost sobre societats de l'exercici 2021, la societat «M» haurà de complimentar l'apartat «Dotació de la reserva» del quadre «Reserva d'anivellament »de la pàgina 20 bis del model 200 de la següent manera:

Exercici de
generació
Import reserva
a dotar
Import reserva
dotada
Import reserva
pendent dotació
Reserva disposada
2020 [02241] 100.000 [02242] 75.000 [02243] 25.000 [02244] 0

Com es pot veure en este exemple, l'import de 100.000 euros a consignar en la columna «Import reserva a dotar» no varia en les diferents declaracions de l'impost sobre societats en tant persistisca l'obligació de dotar la reserva d'anivellament.

Exemple 2:

La societat «A» és una entitat de reduïda dimensió que tributa pel règim especial aplicable a estes entitats previst en els articles 101 a 105 de la LIS, període impositiu del qual coincidix amb l'any natural.

Exercici 2020:

Fons propis de la societat «A» a 01/01/2020Fons propis de la societat «A» a 31/12/2020
Capital social
300.000
Capital social
300.000
Reserva legal
30.000
Reserva legal
30.000
Reserves estatutàries
10.000
Reserves estatutàries
10.000
Reserves voluntàries
300
Reserves voluntàries
30.300
Resultat de l'exercici 2019
50.000
---
---

Unes altres dades:

 • Resultat de 2020 del compte de pèrdues i guanys del IS: 250.000
 • No diferencia entre resultat comptable i resutado fiscal
 • Retencions: 5.000
 • Tipus de gravamen: 25%

Càlcul reserves de capitalització i d'anivellament exercici 2020

 1. En primer lloc, la societat «A» calcula la reserva de capitalització en els termes de l'article 25 de la LIS:

  Total: 300.300 Total: 330.300
  FP a l'efecte de l'article 25 a 01/01/2020FP a l'efecte de l'article 25 a 31/12/2020
  Capital social
  300.000
  Capital social
  300.000
  Reserves voluntàries
  300
  Reserves voluntàries
  30.300

  Segons les dades anteriors, l'increment dels fons propis (Δ FP) és de 30.000

  Per tant, la reserva de capitalització de l'exercici segons establix l'article 25 de la LIS, serà el 10% de l'increment dels fons propis de la societat, amb el límit del 10% de la base imposable positiva del període impositiu previ a esta reducció, a la integració a què es referix l'apartat 12 de l'article 11 d'esta Llei i a la compensació de bases imposables negatives.

  • Reserva de capitalització = Reducció 10% de Δ FP = 3.000
  • Límit 10% BI prèvia a la reserva de capitalització = 10% 250.000 = 25.000
  • Reserva de capitalització pendent d'aplicar = 0

  Hauran de complir-se els requisits de manteniment de l'increment dels fons propis. Així mateix, haurà de dotar-se una reserva de capitalització per un import de 3.000.

 2. Quant a la reserva d'anivellament de l'exercici 2020 segons establix l'article 105 de la LIS podrà minorar-se fins el 10% de la base imposable positiva, amb el límit d'1 milió d'euros:

  • Reserva d'anivellament = 10% de BI positiva = 10% 247.000 = 24.700
  • Límit = 1.000.000

  La quantitat de 24.700 s'addicionarà a la base imposable dels períodes impositius que concloguen en els 5 anys immediats i successius a la finalització del període impositiu 2020, sempre que la societat A tinga una base imposable negativa, i fins l'import de la mateixa. L'import restant s'addicionarà a la base imposable del període impositiu corresponent a la data de conclusió del referit termini.

  Haurà de dotar-se el 2020 una reserva d'anivellament per un import de 24.700

  La liquidació de l'impost sobre societats corresponent a l'exercici 2020 és la següent:

  Liquidació del IS 2020
  Resultat comptable abans d'impostos 2020 250.000
  Diferències
  0
  BI prèvia a la reducció de l'art.25 i a la compensació de BI negatives 250.000
  Reserva de capitalització (límit 10% x 250.000 = 25.000)
  -3.000
  Compensació de bases imposables negatives períodes anteriors 0
  Base imposable 247.000
  Reserva d'anivellament (límit 1.000.000)
  -24.700
  BI després de la reserva d'anivellament 222.300
  Tipus impositiu 25%
  Quota íntegra 55.575
  Deduccions i bonificacions fiscals 0
  Quota líquida 55.575
  Retencions i pagaments a compte -5.000
  Quota diferencial 50.575

Exercici 2021:

Fons propis de la societat «A» a 01/01/2021Fons propis de la societat «A» a 31/12/2021
Capital social
300.000
Capital social
300.000
Reserva legal
30.000
Reserva legal
30.000
Reserves estatutàries
10.000
Reserves estatutàries
20.000
Reserves voluntàries
30.300
Reserva de capitalització
3.000
Resultat de l'exercici 2020
250.000
Reserva d'anivellament
24.700
---
---
Reserves voluntàries
60.300

Unes altres dades:

 • Resultat de 2021 del compte de pèrdues i guanys del IS: -20.000
 • No diferencia entre resultat comptable i resutado fiscal
 • Retencions: 5.000
 • Tipus de gravamen: 25%

Càlcul reserves de capitalització i d'anivellament exercici 2021

 1. En primer lloc, la societat "A" calcula la reserva de capitalització en els termes de l'article 25 de la LIS:

  Total: 330.300 Total: 363.300
  FP a l'efecte de l'article 25 a 01/01/2021FP a l'efecte de l'article 25 a 31/12/2021
  Capital social
  300.000
  Capital social
  300.000
  Reserves voluntàries
  30.300
  Reserves voluntàries
  60.300
  ---
  ---
  Reserva de capitalizació
  3.000

  Segons les dades anteriors, l'increment dels fons propis (Δ FP) és de 33.000.

  Per tant, la reserva de capitalització de l'exercici segons establix l'article 25 de la LIS, serà el 10 % de l'increment dels fons propis de la societat, amb el límit del 10% de la base imposable positiva del període impositiu previ a esta reducció, a la integració a què es referix l'apartat 12 de l'article 11 d'esta Llei i a la compensació de bases imposables negatives.

  • Reserva de capitalització = Reducció 10% de Δ FP = 3.300
  • Límit 10% BI prèvia a la reserva de capitalització = 0
  • Reserva de capitalització pendent d'aplicar durant els dos exercicis següents = 3.300
 2. Quant a la reserva d'anivellament de l'exercici 2021, ja que la base imposable del període és de-20.000, les quantitats minorades per reserva d'anivellament de 2020 hauran d'addicionar-se fins este import.

  • Addició de reserva d'anivellament 2020 = 20.000
  • Reserva d'anivellament pendent d'addicionar = 24.700 - 20.000 = 4.700

  La liquidació de l'impost sobre societats corresponent a l'exercici 2021 és la següent

  Liquidació del IS 2021
  Resultat comptable abans d'impostos 2021 -20.000
  Diferències
  0
  BI prèvia a la reducció de l'art.25 i a la compensació de BI negatives -20.000
  Reserva de capitalització (límit 0)
  0
  Compensació de bases imposables negatives períodes anteriors 0
  Base imposable -20.000
  Reserva d'anivellament (límit BI negativa:-20.000)
  20.000
  BI després de la reserva d'anivellament 0
  Tipus impositiu 25%
  Quota íntegra 0
  Deduccions i bonificacions fiscals 0
  Quota líquida 0
  Retencions i pagaments a compte -5.000
  Quota diferencial -5.000

Emplenament en el model 200 dels quadres de les reserves de capitalització i d'anivellament exercicis 2020 i 2021

• Declaració de l'impost sobre societats 2020
Reserva d'anivellament (pàgina 20 bis del model 200)
Reducció en base imposable
Exercici de
generació
Import minoració BI
durant el període / pendent d'
addicionar a inici del període
Import addicionat a base
imposable durant el període
Import pendent d'
addicionar en períodes futurs
2020 [01034] 24.700 [01730] 0 [01731] 24.700
Dotació de la reserva
Exercici de
generació
Import reserva
a dotar
Import reserva
dotada
Import reserva
pendent dotació
Reserva disposada
2020 [02413] 24.700 [02414] 24.700 [02415] 0 [02416] 0
Reserva de capitalització (pàgina 20 bis del model 200)
Exercici de
generació
Dret a reduir la BI generat
durant el període / pendent d'
aplicar a inici del període
Reducció BI aplicadaReducció BI pendent d'
aplicar en períodes futurs
2020 [02407] 3.000 [02408] 3.000 [02409] 0
Reserva de capitalització dotada en l'exercici [01140] 0
• Declaració de l'impost sobre societats 2021
Reserva d'anivellament (pàgina 20 bis del model 200)
Reducció en base imposable
Exercici de
generació
Import minoració BI
durant el període / pendent d'
addicionar a inici del període
Import addicionat a base
imposable durant el període
Import BI integrat en la declaració
per incompliment de requisits
Import pendent d'
addicionar en períodes futurs
2020 [02410] 24.700 [02411] 20.000 [01604] 0 [02412] 4.700
Dotació de la reserva
Exercici de
generació
Import reserva
a dotar
Import reserva
dotada
Import reserva
pendent dotació
Reserva disposada
2020 [02241] 0 [02242] 0 [02243] 0 [02244] 20.000
Reserva de capitalització (pàgina 20 bis del model 200)
Exercici de
generació
Dret a reduir la BI generat
durant el període / pendent d'
aplicar a inici del període
Reducció BI aplicadaReducció BI pendent d'
aplicar en períodes futurs
2020 [01985] 3.300 [01986] 0 [01987] 3.300
Reserva de capitalització dotada en l'exercici [01140] 3.000