Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Reserva d'anivellament

Regulació: Article 105 LIS

1. Àmbit d'aplicació

Podran aplicar este incentiu fiscal les entitats que reunisquen els requisits de l'article 101 de la LIS per a ser considerades petites empreses durant el període impositiu, i apliquen el tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'article 29.1 d'esta Llei.

2. Import i límits

Les petites empreses que apliquen este incentiu fiscal, podran minorar seu base imposable positiva fins el 10 per cent del seu import.

No obstant això, esta minoració no podrà superar l'import d'1 milió d'euros.

Si el període impositiu tinguera una durada inferior a un any, l'import de la minoració no podrà superar el resultat de multiplicar 1 milió d'euros per la proporció existent entre la durada del període impositiu respecte de l'any.

Esta minoració de la base imposable positiva es tindrà en compte a l'efecte de determinar els pagaments fraccionats a què es referix l'apartat 3 de l'article 40 de la LIS.

Les quantitats a les que s'ha fet referència en el paràgraf anterior, s'addicionaran a la base imposable dels períodes impositius que concloguen en els 5 anys immediats i successius a la finalització del període impositiu en què es realitze esta minoració, sempre que el contribuent tinga una base imposable negativa, i fins l'import de la mateixa. L'import restant s'addicionarà a la base imposable del període impositiu corresponent a la data de conclusió del referit termini.

3. Dotació de la reserva

Les petites empreses que apliquen este incentiu fiscal, hauran de dotar una reserva per l'import de la minoració recollit en l'apartat anterior, que serà indisponible fins el període impositiu en què es produïsca l'addició a la base imposable de l'entitat de les quantitats a què es referix l'apartat anterior.

La reserva haurà de dotar-se amb càrrec als resultats positius de l'exercici en què es realitze la minoració en base imposable. En cas de no poder-se dotar esta reserva, la minoració estarà condicionada a què la mateixa es dote amb càrrec als primers resultats positius d'exercicis següents respecte dels que resulte possible realitzar aquella dotació.

No s'entendrà que s'ha disposat de la referida reserva en els següents casos:

  • Quan el soci o accionista exercisca el seu dret a separar-se de l'entitat.

  • Quan la reserva s'elimine, totalment o parcialment, com a conseqüència d'operacions a les que resulte d'aplicació el règim fiscal especial de les fusiones, escissions, aportacions d'actius i canvi de valors establit en el Capítol VII del Títol VII de la LIS.

  • Quan l'entitat haja d'aplicar la referida reserva en virtut d'una obligació de caràcter legal.

Les quantitats destinades a la dotació de la reserva prevista en este article no podran aplicar-se, simultàniament, al compliment de la reserva de capitalització establida en l'article 25 de la LIS ni de la Reserva per a Inversions a les Canarias prevista en l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias.

Data en què ha de dotar-se la reserva

L'article 273 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, establix en seu apartat 1 que la junta general resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat. En conseqüència, la reserva d'anivellament haurà de dotar-se en el moment determinat per la norma mercantil per a l'aplicació del resultat de l'exercici.

Exemple:

La Societat «A» exercici econòmic del qual comprén des d'1 de gener a 31 de desembre, a l'efecte de minorar la base imposable del període impositiu 2021, quan la junta general resolga sobre l'aplicació del resultat de l'exercici 2021, podrà dotar la reserva d'anivellament.

4. Incompliment

Si s'incomplixen els requisits exigits per la normativa per poder aplicar este incentiu fiscal, s'haurà d'integrar en la quota íntegra del període impositiu en què tinga lloc l'incompliment, la quota íntegra corresponent a les quantitats que han sigut objecte de minoració, incrementades en un 5 per cent, a més dels interessos de demora.

L'ingrés de la quota íntegra incrementada i dels interessos de demora es realitzarà conjuntament amb l'autoliquidació corresponent al període impositiu en el que s'hagen incomplit els requisits. Este import s'haurà de recollir en la casella [01038] «Incremente per incompliment reserva d'anivellament (art. 105.6 LIS)» de la pàgina 14 del model 200, del qual desglosse es realitzarà en el quadre «Reserva d'anivellament »de la pàgina 20 bis d'este model.