Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del quadre «Reserva d'anivellament» (pàgina 20 bis del model 200)

L'import a consignar en les caselles [01033] i [01034] «Reserva d'anivellament» de la pàgina 13 del model 200, serà el que resulte de l'emplenament del apartat «Reducció en base imposable» d'este quadre de desglossament, de la forma en què es detalla a continuació:

  • A la columna «Import de minoració BI en el Període/pendent d'addicionar inici de període», es recolliran els imports generats en els períodes impositius 2016 a 2021, que estiguen pendents d'addicionar a l'inici del període impositiu, així com també l'import de minoració de la base imposable en el període.

  • A la columna «Import addicionat a base imposable en el període», es recolliran els imports corresponents als períodes impositius 2016 a 2020, que s'addicionen a la base imposable en el període impositiu objecte de declaració.

  • A la columna «Import BIintegrat a la declaració per incompliment de requisits», es recolliran els imports de base imposable corresponents als períodes impositius 2016 a 2020 que s'hauran de regularitzar com a conseqüència de l'incompliment dels requisits establits a l'article 105 del LIS per a poder aplicar la reserva d'anivellament.A estos efectes, es recorda que en el període impositiu en què tinga lloc l'incompliment, s'haurà d'integrar en la casella [01038] «Increment per incompliment reserva d'anivellament (art. 105.6 LIS)» de la pàgina 14 del model 200, la quota íntegra corresponent a les quantitats que han sigut objecte de minoració, incrementades en un 5 per cent, a més dels interessos de demora.

  • A la columna «Import pendent d'addicionar en períodes futurs», es recolliran els imports corresponents als períodes impositius 2017 a 2021, que no s'addicionen en el període impositiu objecte de declaració i, per tant, queden pendents d'addicionar a períodes futurs.

La «fila 2021(*)» només s'ha de complimentar si l'entitat té reduccions pendents d'integrar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

Les societats cooperatives hauran de reflectir els imports a nivell de quota i no de base imposable.

A continuació, seguint l'exigència de l'article 105.3 de la LIS que establix que les entitats de reduïda dimensió que minoren la seua base imposable per aplicació de la reserva d'anivellament, deuran dotar una reserva per l'import de la minoració, hauran de complimentar l'apartat «Dotació de la reserva» d'este quadre de desglossament, de la forma en què es detalla a continuació:

  • A la columna «Import reserva a dotar» es recolliran els imports relatius a la reserva pendent de dotar referida a cada un dels exercicis de generació (2016 a 2021).

  • A la columna «Importe reserva dotada, es recolliran els imports relatius a la reserva dotada als exercicis 2016 a 2021, que es doten en el període impositiu objecte de declaració.

  • A la columna «Import reserva pendent de dotació», es recolliran els imports relatius a la reserva dotada als exercicis 2016 a 2021, que quede pendent de dotació en el període impositiu objecte de declaració.

  • A la columna «Reserva disposada», es recolliran els imports relatius a la reserva dotada als exercicis 2017 a 2021, disposada en el període impositiu objecte de declaració.

La «fila 2021(*)» només s'ha de complimentar si l'entitat té reserves pendents d'integrar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.