Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del quadre «Reserva d'anivellament »(pàgina 20 bis del model 200)

L'import a consignar en les caselles [01033] i [01034] «Reserva d'anivellament »de la pàgina 13 del model 200, serà el que resulte de l'emplenament de l'apartat «Reducció en base imposable» d'este quadre de desglosse, de la manera com es detalla a continuació:

  • En la columna «Import de minoració BI durant el Període/pendent d'addicionar a inici de període», es recolliran els imports generats durant els períodes impositius 2016 a 2021, que estiguen pendents d'addicionar a l'inici del període impositiu, així com també l'import de minoració de la base imposable durant el període.

  • En la columna «Import addicionat a base imposable durant el període», es recolliran els imports corresponents als períodes impositius 2016 a 2020, que s'addicionen a la base imposable durant el període impositiu objecte de declaració.

  • En la columna «Import BI integrat en la declaració per incompliment de requisits», es recolliran els imports de base imposable corresponents als períodes impositius 2016 a 2020 que hauran de regularitzar-se com a conseqüència de l'incompliment dels requisits establits en l'article 105 de la LIS per poder aplicar la reserva d'anivellament. A estos efectes, es recorda que durant el període impositiu en què tinga lloc l'incompliment, s'haurà d'integrar en la casella [01038] «Incremente per incompliment reserva d'anivellament (art. 105.6 LIS) » de la pàgina 14 del model 200, la quota íntegra corresponent a les quantitats que han sigut objecte de minoració, incrementades en un 5 per cent, a més dels interessos de demora.

  • En la columna «Import pendent d'addicionar en períodes futurs», es recolliran els imports corresponents als períodes impositius 2017 a 2021, que no s'addicionen durant el període impositiu objecte de declaració i, per tant, queden pendents d'addicionar en períodes futurs.

La «fila 2021(*)» només ha de complimentar-se si l'entitat té reduccions pendents d'integrar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

Les societats cooperatives hauran de reflectir els imports en l'àmbit de quota i no de base imposable.

A continuació, seguint l'exigència de l'article 105.3 de la LIS que establix que les entitats de reduïda dimensió que minoren seu base imposable per aplicació de la reserva d'anivellament, hauran de dotar una reserva per l'import de la minoració, hauran de complimentar l'apartat «Dotació de la reserva» d'este quadre de desglosse, de la manera com es detalla a continuació:

  • En la columna «Import reserva a dotar» es recolliran els imports relatius a la reserva pendent de dotar referida a cadascun dels exercicis de generació (2016 a 2021).

  • En la columna «Import reserva dotada, es recolliran els imports relatius a la reserva dotada en els exercicis 2016 a 2021, que es doten durant el període impositiu objecte de declaració.

  • En la columna «Import reserva pendent de dotació», es recolliran els imports relatius a la reserva dotada en els exercicis 2016 a 2021, que quede pendent de dotació durant el període impositiu objecte de declaració.

  • En la columna «Reserva disposada», es recolliran els imports relatius a la reserva dotada en els exercicis 2017 a 2021, disposada durant el període impositiu objecte de declaració.

La «fila 2021(*)» només ha de complimentar-se si l'entitat té reserves pendents d'integrar corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.