Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Determinació de la quota íntegra (pàgina 14 del model 200)

En el segon paràgraf de l'article 30 de la LIS s'establix que en el cas de les entitats de reduïda dimensió que apliquen la reserva d'anivellament en els termes de l'article 105 del LIS, la quota íntegra vindrà determinada pel resultat d'aplicar el tipus de gravamen a la base imposable minorada o incrementada, segons corresponga, per les quantitats derivades de l'esmentat article 105.

Per tant, estes entitats hauran de consignar a la casella [00562] «Cuota íntegra» de la pàgina 14 del model 200, el resultat d'aplicar a la casella [01330] «Base Imposable després de la reserva d'anivellament», el tipus de gravamen de la casella [00558] «Tipus de Gravamen»:

[00562] = [01330] x [00558] / 100

En el supòsit de què estes entitats incomplisquen els requisits exigits a l'article 105 del LIS per a la aplicació de la reserva d'anivellament, hauran de consignar en la casella [01038] «Increment per incompliment de la reserva d'anivellament (art. 105.6 LIS)» de la pàgina 14 del model 200, l'import corresponent a la integració en la quota íntegra del període impositiu en què tinga lloc l'esmentat incompliment la quota íntegra corresponent a les quantitats que han sigut objecte de minoració, incrementades en un 5 per cent, a més dels interessos de demora, segons el disposat a l'article 105.6 del LIS.

Recorde:

En els casos en què estes entitats incomplisquen els requisits exigits per l'article 105 del LIS per a la aplicació dels incentius fiscals de les entitats de reduïda dimensió diferents a la reserva d'anivellament, hauran de procedir a ingressar la quota íntegra i els interessos de demora corresponents, consignant els esmentats imports en les caselles [00615] i [00616] «Increment per pèrdua de beneficis fiscals períodes anteriors» i en les caselles [00617] y [00618] «Interessos de demora» de la pàgina 14 bis del model 200 (consulte capítol 6 d'este Manual).