Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Incremente per pèrdua de beneficis fiscals de períodes anteriors

Si durant el període impositiu objecte de declaració s'haguera produït l'incompliment de les condicions establides per al gaudi d'exempcions, deduccions o incentius fiscals en la base imposable o en la quota íntegra de l'impost aplicats per l'entitat en declaracions de l'impost sobre societats corresponents a períodes impositius anteriors (determinant amb això la pèrdua del dret als mateixos), els contribuents hauran de consignar en les caselles [00615] i [00616] «Incremente per pèrdua beneficis fiscals períodes anteriors» (en cas que tribute exclusivament a l'Estat o davant una o diverses de les Administracions tributàries forals, respectivament) de la pàgina 14 bis del model 200, la suma dels imports que, per tal causa, procedisca reintegrar en aquesta declaració. A estos efectes, hauran de recollir en estes caselles, entre d'altres, els següents imports:

  • En els supòsits d'incompliment dels requisits exigits en l'article 25 de la LIS per a la reserva de capitalització, es recolliran els imports de la regularització corresponent, en els termes establits per l'article 125.3 de la LIS.

  • Les comunitats titulars de muntes veïnals en mà comuna hauran d'incloure en esta casella les quanties que procedisca integrar en la quota íntegra en el supòsit contemplat en l'antepenúltim paràgraf de l'article 112.1 de la LIS.

  • Les cooperatives de crèdit que, a l'efecte de retribució de les aportacions socials, hagen disposat de la part del Fons de Reserva Obligatori que haja minorat la base imposable de l'impost sobre societats corresponent a resultats cooperatius o extracooperatius en períodes impositius anteriors conforme al que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer, hauran d'incloure els imports corresponents a esta minoració.

A tindre en compte:

En els supòsits de tributació conjunta, es consignarà en les caselles [00615] i [00616] els imports que procedisca reintegrar en aquesta declaració pels conceptes esmentats i en la proporció que corresponga a cada Administració.