Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Increment per pèrdua de beneficis fiscals de períodes anteriors

Si durant el període impositiu objecte de declaració s'haguera produït l'incompliment de les condicions establides per al gaudi d'exempcions, deduccions o incentius fiscals en la base imposable o en la quota íntegra de l'impost aplicats per l'entitat en declaracions de l'Impost sobre Societats corresponents a períodes impositius anteriors (determinant amb això la pèrdua del dret als mateixos), els contribuents hauran de consignar en les caselles [00615] i [00616] «Increment per pèrdua beneficis fiscals períodes anteriors» (en el cas que tribute exclusivament a l'Estat o davant d'una o algunes de les Administracions tributàries forals, respectivament) de la pàgina 14 bis del model 200, la suma dels imports que, per tal causa, siga procedent reintegrar en la present declaració.A estos efectes, hauran de recollir en estes caselles, entre altres, els següents imports:

  • En els supòsits de incompliment dels requisits exigits a l'article 25 de la LIS per a la reserva de capitalització, es recolliran els imports de la regularització corresponent, en els termes establits per l'article 125.3 del LIS.

  • Les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú hauran d'incloure en esta casella les quanties que siga procedent integrar a la quota íntegra en el supòsit contemplat en l'antepenúltim paràgraf de l'article 112.1 del LIS.

  • Les cooperatives de crèdit que, a efectes de retribució de les aportacions socials, hagen disposat de la part del Fons de Reserva Obligatori que haja minorat la base imposable de l'Impost sobre Societats corresponent a resultats cooperatius o extracooperatius en períodes impositius anteriors conforme al previst en la disposició transitòria segona de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer, hauran d'incloure els imports corresponents a l'esmentada minoració.

A tindre en compte:

En els supòsits de tributació conjunta, es consignarà a les caselles [00615] i [00616] els imports que siga procedent reintegrar en la present declaració pels conceptes esmentats i en la proporció que corresponga a cada Administració.