Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Interessos de demora

1. Càlcul dels interessos de demora

Per al càlcul dels interessos de demora, el terme inicial del còmput coincidix amb la data de l'endemà al de la finalització del termini voluntari de presentació de la declaració del període impositiu en què es van aplicar els beneficis fiscals que es restituïxen i el terme final coincidix amb la data de presentació de la declaració del període impositiu en el que s'han incomplit les condicions establides per al gaudi del corresponent benefici fiscal. Si com a resultat de la declaració a la que es van aplicar els beneficis que ara es restituïxen es va obtindre devolució, el terme inicial del còmput coincidirà amb la data en què es va percebre la devolució. Per al càlcul dels interessos de demora s'aplica als dies transcorreguts de cada any i compresos durant el període de demora el tipus d'interés de demora vigent a cada un d'ells. La fórmula a usar és la següent:

Interessos de demora = C x ∑TnxIDn/365(*) x 100

(*) Tractant-se d'anys de traspàs es prendrà 366 dies en lloc de 365.

En la que:

C : import dels beneficis a restituir.

Tn: nombre de dies del període de demora a cada un dels anys del mateix, que són els transcorreguts entre l'1 de gener o l'endemà a la data de venciment del termini voluntari de presentació de la declaració del període impositiu en què es van aplicar els beneficis que es restituïxen, si este anara posterior, (o, si escau, des de la data en què es va obtindre la devolució) i la data de presentació de la declaració en la que es restituïxen els beneficis indegudament disfrutats o, si no, el 31 de desembre.

IDn: interés de demora vigent a cada un dels anys compresos durant el període de demora.

2. Tipus d'interés de demora aplicables

AnyTipus d'interés de demora aplicable
Percentatge
2002 5,5
2003 5,5
2004 4,75
2005 5
2006 5
2007 6,25
2008 7
2009 7/5
2010 5
2011 5
2012 5
2013 5
2014 5
2015 4,375
2016 3,75
2017 3,75
2018 3,75
2019 3,75
2020 3,75
2021 3,75

3. Emplenament del model 200

En les caselles [00617] i [00618] «Interessos de demora» (en cas que tribute exclusivament a l'Estat o davant una o diverses de les Administracions tributàries forals, respectivament) de la pàgina 14 bis del model 200, es reflectirà l'import dels interessos de demora corresponents a les quantitats que, en concepte de reintegre per la pèrdua de beneficis fiscals aplicats en períodes impositius anteriors, s'hagueren consignat, si escau, en les caselles [00615] i [00616] i [00633] i [00642]. A més, en aquells supòsits en què la pèrdua de beneficis fiscals supose la integració en la base imposable dels beneficis indegudament percebuts, es reflectirà en estes caselles l'import dels interessos de demora corresponents a la part de quota derivada d'esta integració.

A tindre en compte:

En els supòsits de tributació conjunta, es consignarà en les caselles [00617] i [00618] els interessos de demora així calculats en la proporció que corresponga a cada Administració, per la pèrdua de beneficis fiscals imports dels quals s'hagen consignat en les caselles [00615] i [00616], o en les caselles [00633] i [00642], respectivament, i, si escau, a més, els que corresponguen a la part de quota derivada de la integració en la base imposable dels beneficis indegudament percebuts.