Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Cooperatives fiscalment protegides

Les societats cooperatives fiscalment protegides es classifiquen en:

1. Cooperatives protegides

Regulació: Article 6 Llei 20/1990

Són aquelles entitats que, independentment de quin siga seu data de constitució, s'ajusten als principis i disposicions de la Llei General de Cooperatives o de les Lleis de cooperatives de les comunitats autònomes, i no incorren en cap de les causes de pèrdua de la condició de fiscalment protegides de l'article 13 de la Llei 20/1990.

Recorde:

A les cooperatives no protegides que han perdut el caràcter de fiscalment protegides per incórrer en alguna de les causes de l'article 13 de la Llei 20/1990, que estiguen regularment constituïdes i inscrites en el Registre de Cooperatives, se'ls seguirà aplicant les normes del Capítol IV del Títol II i del Títol III de la Llei 20/1990. En eixe supòsit, les cooperatives tributaran al tipus general de l'impost sobre societats per la totalitat de seus resultats.

2. Cooperatives especialment protegides

Regulació: Article 7 Llei 20/1990

Són les cooperatives protegides de primer grau de les classes següents:

  • Cooperatives de Treball Associat.
  • Cooperatives Agràries.
  • Cooperatives d'Explotació Comunitària de la Terra.
  • Cooperatives del Mar.
  • Cooperatives de Consumidors i Usuaris.

3. Cooperatives de segon grau

Regulació: Article 77 Llei 27/1999

Estes cooperatives estan constituïdes per, com a mínim, dos cooperatives. També poden integrar-se en qualitat de socis unes altres persones jurídiques, públiques o privades i empresaris individuals, fins un màxim del 45 per cent del total dels socis, així com els socis de treball.

Tenen per objecte promoure, coordinar i desenvolupar fins econòmics comuns dels seus socis, i reforçar i integrar l'activitat econòmica dels mateixos.

Segons el tipus de cooperatives que s'associen, les cooperatives de segon grau es classificaran en protegides o especialment protegides (article 35 de la Llei 20/1990).

4. Unions, federacions i confederacions de cooperatives

Regulació: Article 79 Llei 27/1999

Les cooperatives de qualsevol mena i classe podran constituir societats, agrupacions, consorcis i unions entre si, o amb unes altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i formalitzar convenis o acords, per al millor compliment de seu objecte social i per a la defensa dels seus interessos.

Segons el que disposa l'article 36.b) de la Llei 20/1990, estes entitats tributaran en l'impost sobre societats pel règim de les entitats parcialment exemptes regulat en el Capítol XIV del Títol VII de la LIS.